Rychl vyhledvn

Reklama

Dotazy a odpovdi

Jak se d zabrnit pijmu etzovch e-mail
V naprosté vtin ppad jsou etzové e-maily psanm textem, proto je moné provdt kontrolu tzv. antispamovm filtrem a to bu v potovnm klientovi (Outlook, Thunderbird apod.) na svém potai nebo pmo na e-mailovém serveru. Takto je moné odfiltrovavat nejenom hoaxy a etzové zprvy, ale také rzné podvodné e-maily (phishing, loterie, nigerijske podvody) a dal spam.
Nevhodou antispamového filtru je, e ve vjimench ppadech nebo pi chybném nastaven me jako spam oznait i oekvanou potu.

V ppad kontroly poty asntispamovm filtrem na klientovi, si muste zprvy nejdve sthnout ze serveru na svj pota a a teprve pak se provede kontrola na spam. Zprvy, které filtrem neprojdou jsou bu oznaeny nebo pesunuty do urité sloky, kde je uivatel me jet sm zkontrolovat, zda mezi n nebyla omylem zaazena i oekvan pota, a pak podle svého uven me zprvy vymazat.

Pokud se kontrola provd pmo na serveru, nedochz ke stahovn nevydané poty na klientv pota, ale uivatel se mus obas pihlasit vtinou pes webové rozhran na server, aby si zkontroloval sloku se spamem (pokud nen spam pmo zahazovn).

Uritou kombinac je, kdy se provd kontrola na serveru, ale ten je pouze oznauje, teba tm, e do pedmtu zprvy pid pouze oznaen "***SPAM***" a uivatel si ji sthne na svj pota, jako kadou jinou zprvu a je u pouze na jeho zven, co s n udl. Samozejm, e je také moné vyuvat a kombinavat rzn pravidla pro potu na serveru nebo v potovnm klientu.

V ppad klasickch etzovch zprv a hoax je situace sloitj, protoe jsou vtinou rozeslny z e-mailovch adres, se ktermi bn komunikujete. Existuje monost pesvdit své obchodn partnery, ptele a kamardy aby vm podobné vci neposlali, protoe tm nikomu neprospvaj a také to odporuje netiket. Vzhledem k tomu, e takovéto zprvy vtinou obsahuj i velké mnostv adres, sta aby pjemce zprvy ml infikovan pota nkterm ze kodlivch kd a na tyto adresy zane chodit nepjemn spam a podvodné e-maily.

Obas dostvm spam ze sv vlastn adresy, jak je to mon?
Podvrhovn adresy odeslatele zaaly pouvat ped mnoha lety pislci vir, aby nebylo moné varovat uivatele napadeného potae, ze kterého se vir nebo lépe eeno worm (erv) il.
V dnen dob se podvren adres zneuv také pi rozesln spamu, kdy vtinou adresa pjemce i odeslatele je toton e-mailov adresa. V praxi to vypad, e si spam poslal uivatel sm sob. Tmto trikem se sna spamei obelstt rzné antispamové filtry.

Pro se nem klikat na odkazy ve spamu?
Spam pat rovnou do koe, v dném ppad neklikme na odkazy v nm uvedené! Spamei rozeslaj e-maily s clem pilkat uivatele na své strnky, kde nabzej svoje zbo nebo pomoc e-mailu se sna infikovat vae potae, aby se napklad staly st botnetu a mohly je zneuvat. Kliknutm na odkaz splnte jejich cl.

To plat i pro link oznaovan vtinou jako "unsubscribe" - odhlsit se z pijmn e-mailu. V nejlepm ppad se nic nestane, ale vtinou tm potvrdte funknost va e-mailové adresy a budete stle vce dostvat rzné spamy vetn podvodnch e-mail. V nejhorm ppad vs tento odkaz me navést na nebezpen kd, kter se bude snait infikovat v pota njakou havt.

Kdo podporuje a z eho je financovn tento server
Vznik a provoz serveru na svm zatku podporovaly zejmna esk a slovensk antivirov firmy (Alwil, Eset, Grisoft). Z jejich pspvk byla hrazena podstatn st nklad, zejmna na programovn a drbu serveru. V souasnoti je nejvznamnjm partnerem antivirov spolenost Eset.

Blok PHISHING byl podporovn eskou spoitelnou, a.s., kter byla generlnm partnerem tohoto projektu v letech 2009 - 2016.

Dle v rmci sponzorstv poskytuje firma Digital Action s.r.o. hostingov sluby.
Vznamnou mrou pomhaj osloven odbornci, kte se sna vysvtlit problematiku k tmatu jednotlivch hoax.

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil