Rychlé vyhledávání

Reklama

Vincent Price, osobní právník pana Selah Adams

První výskyt: 04.2012

Text hoaxu

SOUKROMÉ A URGENT

Od MR. Vincent Price,
York a york kolegové,
Právní practiional


Prosím, nenechte se urazil, když jsem napadl svého soukromí. Já jsem  
pan. Fredrick York, a já jsem Vás kontaktovat na obchodní pøevod  
obrovské èástky penìz od zesnulého úètu. I když vím, že transakce  
tohoto rozsahu bude nìkdo obavy a strach, ale já jsem ujistit, že  
všechno bude v poøádku na konci dne. Rozhodl jsem se Vás kontaktovat  
kvùli naléhavosti této transakce.

Problém.
Jsem osobní právník pana Selah Adams (zemøel), jeden z našich  
zahranièních klientù. Když byl naživu, že uloží obrovské množství  
financí v soukromé spoleènosti v Evropì, který chtìl investovat do  
nemovitostí a jiných ziskových podnikù. Bohužel, zemøel spolu s celou  
svou rodinou v letecké havárii dne 31. øíjna 1999 na palubì egyptské  
letecké spoleènosti spolu s dalšími 990 cestujícími. Nahlédnìte prosím  
do Cable News Network (CNN) webové stránky níže pro ovìøení.

http://www.cnn.com/US/9911/02/egyptair990.list/index.html

Zatímco on byl živý, žádný z jeho èlenù rodiny nikdy nepoznala mì, než  
jeho nejbližší bìžné rodiny. Od jeho smrti, žádný z jeho  
pøíští-of-kin, nebo vztahy se pøišla položit nárok na tyto peníze jako  
dìdic. Nemohu uvolnit z fondu finanèní spoleènost s nikým, pokud nìkdo  
požádá o pohledávky jako next-of-kin k zesnulému, jak je uvedeno v  
dokumentu podepsaném s pokyny finanèních spoleèností.

Poté, co uèinila velmi franatic a vyèerpávající hledání jakéhokoliv  
èlena rodiny, která by položila nárok na tento fond, rozhodl jsem se  
vzít svou šanci s vámi. I nyní usilovat o váš souhlas, že jste  
kandidoval jako nejbližší pøíbuzný k zesnulému, jak jsem všechny  
dokumentací vèetnì jeho ovìøený úmrtní list, který usnadní váš postoj  
jako nejbližší pøíbuzný na nìj jak mìl koneèného zùstatku dolarù  
35,500,000.00 dolarù (thirtyfive milionù pìt set tisíc dolarù), i já  
si zajistili od závìti objednávku mandamus lokalizovat nìjakého èlena  
rodiny zemøelého, aby se stal pøíjemcem tohoto fondu.

Prosím, potvrdí pøijetí této zprávy v pøijetí našeho vzájemného  
obchodu snažit poskytováním mì následující na mùj soukromý e-mail:  
fredrick_york@aol.com
1. Jméno a adresa pøíjemce
2. Pøímá telefonní a faxová èísla

Tyto požadavky umožní mi udìlat nìjaké internalre-úpravy a pøedložit  
své jméno ve tvaru A2ag a dalších životnì dùležitých forem jako další  
pøíbuzný, který již døíve byl vlevo prázdné zemøelého pøi otevøení  
úètu pøed šesti lety. Na vaše odpovìdi, budu poradit cestu vpøed.  
Musím vás ujistit, že pokud jste vážnì a za mnou nábožensky, pak  
finanèní prostøedky budou uvolnìny na vás bìhem 21 pracovních dnù.

Je-li tento návrh pøijatelný vás, neberte neoprávnìnì využít dùvìry  
jsem udìlené v tobì,


I èekají na svou naléhavou mail.
S pozdravem,
Pan Fredrick york

Adresa stránky: http://www.hoax.cz/scam419/vincent-price-osobni-pravnik-pana-selah-adams/
Alternativní odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=scam419&action=hoax_detail&id=1213

Naši partneři

Týdny mediálního vzdělávání - NA PRAVDĚ ZÁLEŽÍ
Projekt E-Bezpečí
MANIPULÁTOŘI.CZ
Internetem Bezpečně
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NEŠLAPE.CZ - NEŠLAPE Vám počítač? Odvirování PC, zrychlení počítače, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nářadí, nástroje, pomůcky, nože, kvalitní rukavice

Podpořte nás

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vás

HOAX.cz

Hoax.cz je archivován

WebArchiv - archiv českého webu

Doporučujeme

ZvolSi INFO - Surfařův průvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovací nástroje.
Právě dnes
RigoloKids - kvalitní dětské oblečení a doplňky z prémiových materiálů
Antivirové centrum
ER.cz - Přesměrování pro Váš web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holičství, pánské kadeřnictví v Třebíči
Včelařství Špaček - kvalitní med a včelí produkty
Jógové studio Marcel Třebíč Havlíčkovo náb. 37
JÓGA TŘEBÍČ Jógové centrum v Třebíči.
Jóga s Pepou pro začátečníky a pokročilé