Rychl vyhledvn

Reklama

TANTRA

Text hoaxu

Verze 1.

TOTEM TANTRA

Tantrick pn

Mj ptel otevel zsuvku prdelnku své manelky a vyndal z n balek zabalen do hedvbného papru. Nebyl to ledajak balek, ale balek s krsnm spodnm prdlem. Odhodil papr a prohlel si hedvb a krajku. "Toto jsem j koupil, kdy jsme byli poprvé v NewYorku. Od té doby ubhlo asi 8 nebo 9 rok. Nikdy si to neoblékla. Chtla si To nechat na zvltn pleitost. A te, myslm si, e piel ten moment." Piblil se k posteli a poloil prdlo k ostatnm vcem, které chtl poslat do pohebnho stavu. Jeho ena prv umela.
Kdy se ke mn otoil, povdal:
"Neschovvej nic na zvltn pleitosti, kad den, kter ije, je vjimen."
Stle jet myslm na jeho slova, nebo zmnila mj ivot.
Dnes tu daleko vc ne pedtm, a uklzm daleko m.
Sedm na své terase a vychutnvm produ bez toho, aby jsem si vmal buinu v zahrad. Strvm vc asu s moj rodinou a s mmi pteli a mén asu v prci. Pochopil jsem, e ivot je sbrka zkuenost, kterou je teba chrnit. Od nynjka nic neschovvm. Pouvm denn moje kilové skleniky. Kdy se mi chce, obléknu si svoje nové sako, kdy jdu nakupovat do supermarketu. I moje oblbené vn pouvm vdy, kdy mm na to chu, nenechvm je na svtky.
Vty jako "Jednoho dne..." zmizely z mého slovnku. Kdy se to vyplat,chci vci hned a chci je vidt, slyet, vnmat a chci je dlat. Nejsem si celkem jist, co by dlala manelka mého ptele, kdyby vdla, e tu u ztra nebude. "Ztra" - slvko, co bereme a pli asto na lehkou vhu. Myslm,e by zavolala jet své rodin a blzkm ptelm. Mon by zavolala i dalm ptelm, aby se udobila, anebo omluvila za spory. Mylenka, e by jet la na veei do nské restaurace se mi velice zamlouv, na byla toti jej oblbené jdlo. To jsou ty vechny malé neudlané vci, které by mne velice ruily, kdybych vdl, e jsou moje dny spotny.Znervzovalo by mne, kdybych u neml vidt ptele, s nimi jsem se chtl "jednoho dne" potkat. Znervzovalo by mne, kdybych nenapsal dopisy, které jsem chtl "jednoho dne" napsat. Znervzovalo by mne, kdybych neekl dost asto své milé, jak ji mm rd. Nyn u nepromekm nic.
Nic, co me pinést radost a smv do mého ivota, neodsouvm a neschovvm na pozdj dobu.
km si, e kad den je nco zvltnho...
Kad den, kad hodina, kad minuta jsou nco vjimeného.


A dostane tuto zprvu, tak ji poli lidem, které m rd, a nekej si, e to udl "jednoho dne", nebo to u mon neudl nikdy...
Tato tantra pochz ze severn Indie. Jsi-li povriv, nebo ne, ueti si pr minut a vechno si peti. Souhlas? Tato tantra obsahuje pr zprv, které Tvé dui udlaj dobe. Je to jedna TOTEM TANTRA, kter pin tst. Byla poslna i Tob. Pela u minimln desetkrt kolem svta.

A nyn pr tip na kadodenn ivot:


Jez hodn celozrnné re
Dej lidem, co oekvaj a udlej to s vkusem.
Zapamatuj si svoji oblbenou bse.
Nev vemu, co usly, neutra vechen svj majetek a nespi tak hodn, jak bys chtl.
Kdy ekne "mm t rd", ekni to vn.
Kdy ekne "je mi lto", podvej se lidem do o.
Bu alespo 6 msc zasnouben, ne se oen (provd).
V na lsku na prvn pohled.
Nesmj se slzm druhch.
Miluj hluboce a vniv. Me se pitom zranit, ale je to jedin zpsob, jak t svj ivot.
V ppad sporu zsta loajln a neurej se.
Neodsuzuj nikoho kvli jeho druhovi.
Mluv pomalu a mysli rychle.
Kdy Ti nkdo polo otzku, na kterou nechce odpovdt, usmj se a zeptej se "Pro to chce vdt?"
Zapamatuj si, e nejvt lska a nejvt spch obsahuj odpovdajc riziko.
Zatelefonuj své matce.
ekni "na zdrav", kdy nkdo kchne.
Kdy prohraje, pou se z toho.
Zapamatuj si 3 pravidla: respekt ped sebou, respekt ped druhmi, zodpovdnost za své iny.
Nepipus, aby malé nedorozumn pokazilo hluboké ptelstv.
Kdy zjist, e ses dopustil chyby, hned to naprav.
Usmvej se, kdy telefonuje. Ten, se kterm hovo, to poct na Tvém hlase.
Oe/vdej se za toho, kdo T um rozesmt. A budete sta, bude to dleitj, ne cokoli jiné...
Strav njak as o samot.
Bu oteven pro zmny, ale nezapome na svoje hodnoty.
Nezapome, e mlet je nkdy nejlep odpov.
Vc ti a dvej se mén na televizi.
ij dobr a uspodan ivot. Ocen to, a bude star.
V v Boha, ale pesto zamkni podn své auto.
Atmosféra pln lsky je doma dleit. Pispj k n jak nejlépe um.
Pi sporech doma odpus svému druhovi.
Neprohrabvej se v minulosti.
ti mezi dky.
Pedej dl, co zn, zstane tak nesmrteln.
Chovej se ptelsky ke svému okol.
Modli se.
Neperuuj nikoho, koho m rd.
Starej se o svoje vlastn vci.
Nedvuj lovku, kter nem zavené oi, kdy se s Tebou lb.
Objev jednou za rok njaké msto, na kterém jsi jet nebyl.
Jestli dobe vydlv, nechej z toho po celou dobu, co ije, profitovat i ostatn.
Nkdy je mon pro Tebe lep, kdy nedostane to, co velmi chce.
Pamatuj si to.

Nau se vechna pravidla, ale nkdy je me i obejt.
Pipomnej si, e nejlep vztah je ten, kde je lska mezi dvma.
Partnerstv je vce ne zvislost jednoho na druhém.
Zam svj spch na to, eho se mus zkat, abys toho doshl.
Pijmej lsku a jdlo s dvrou.
Nenechej si tuto zprvu pro sebe.
TOTEM TANTRA m bt v nsledujcch 96 hodinch poslna dl. Poli dl kopie a sleduj, co se v nsledujcch 4 dnech stane. Kdy jsi povriv, bude to pravda.

Nyn zbytek...
Pole-li tuto zprvu

0 - 4 osobm a Tvj ivot se viditeln zlep
5 - 9 osobm a Tvj ivot a Tvoje cle se zlep
9 - 14 osobm a dostane aspo 5 pekvapen v nsledujcch 3 tdnech
15 a vce osobm a Tvj ivot se rapidn zlep a vechno, o em jsi snil, se zane stvat skutenost.


Verze 2.

Ten nejhez kolovac dopis na svt, nad kterm bychom se mli opravdu zamyslet! Na tomto pbhu je opravdu nco pravdivého. Pro informaci: trv to jen dv minutky si ho pest. Obtuj ten as!!!

Mj nejlep ptel otevel uplk od komody své manelky a vyjmul v hedvbném papru zabalen balek. Nebyl to jen tak obyejn balek, bylo v nm krsné dmské spodn prdlo. On ten balek rozbalil a zadval se na to hedvb a ty jemné krajky. "To jsem j koupil, kdy jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo bt asi tak ped 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla.
Chtla si to obléci pi zvltn pleitosti. A te, myslm, e je ten prav okamik." Piblil se k posteli a poloil to hedvbné prdélko k jinm vcem, které byly pipraveny pro pohebn slubu. Jeho ena toti umela. Pak se ke m obrtil a ekl:"Neukldej nikdy nic na zvltn okamik. Kad den, kter ije je zvltn okamik." A j stle dodnes myslm na jeho slova .. ta zmnila mj ivot. Dnes tu vce a uklzm mén.
Sednu si na balkon, kochm se prodou a ignoruji plevel, kter se rozrst mezi mmi kvtinami. Trvm vce asu s rodinou, s mm partnerem, s mmi pteli a mén v prci. Pochopil jsem, e ivot je sbrka zkuenost, kterch si mme vit. Od te si u nic neschovvm na pozdji. Denn pouvm své kilové sklnky. Kdy se mi chce, tak si obléknu mou novou koenou bundu i kdy jdu jen pes ulici do samoky. I mj nejdra parfém pouiji, kdy se mi zachce. Slova jako nap. "jednou" nebo "pi pleitosti" u v mém slovnku neexistuj. Kdy to stoj za to, tak chci dlat, slyet i vdt ve hned. Nejsem si jist, co by ena mého ptele udlala, kdyby vdla, e u ztra nebude. "Ztra", které kad z ns bere na lehkou vhu. Myslm, e by urit jet zavolala své rodinné pslunky a své blzké ptele. Teba by i zavolala pr lid, s ktermi by urovnala pr nedorozumnn a nebo by se i pr lidem omluvila za vci, které byly nevyjasnné. Odpustila by mon ve, m j kdo ublil. Ta mylenka, e by teba jet la do nské restaurace /jej zamilovan kuchyn/ se mi lb.
To jsou ty nevyzené malikosti, které by m ruily, kdybych vdl, e mé dny jsou spotané. Na nervy by mi také lo, e vm, e se u nemohu sejt s pteli, které jsem chtl jednoho "vhodného" dne navtvit. Na nervy by mi také lo, e vm, e ji nenapi dopisy, které jsem chtl jednoho "vhodného" dne napsat. e jsem svm milm dost asto nekal, e je miluji. Te nepropasu, neodlom a neulom nic, co mi dl radost a co pin smch do mého ivota. Stle si km, e kad den je zvltn. Kad den, kad minuta, kad vteina je zvltn. Dostane-li tento dopis, znamen to, e existuje nkdo, kdo ti peje nco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprzdnn, e nem pr minut asu pest a poslat toto poselstv dle, protoe "za chvli, ztra, za tden..." je také dost asu, mon u to nikdy neudl.
Tato Tantra pichz ze severn Indie. Udlej si trochu asu na peten a zamylen. Je to Tantra, kter pin tst. Obh ji dlouho kolem svta. Nenech si toto poselstv jen pro sebe. Tantra by mla bt poslna do 96 hodin dle. Dvej pozor, co se ti dalch pr dn pihod. I kdy nejsi povriv, uvid sm.
Poli tuto zprvu nejmén
na 1 osobu: Tvj ivot se zlep..
na 2-4 osoby: Tvj ivot se zlep viditeln..
na 5-9 lid: Tvj ivot se zlep i tvé cle..
na 10-14 lid: Obdr nejmén pt pekvapen, bhem pr tdn..
na 15a vce: Tvj ivot se drasticky zmn a ve o em jsi kdysi snil nabere podobu...


Verze 3.

Subject: Nejhez e-mail

Ten nejhez kolujc dopis na svt, nad kterm bychom se mli opravdu zamyslet! Na tomto pbhu je opravdu nco pravdivého.

Pro informaci: trv to jen dv minutky si ho pest. Obtuj ten as!!!

Mj nejlep ptel otevel uplk od komody své manelky a vyal v hedvbném papru zabalen balek. Nebyl to jen tak obyejn balek, bylo v nm krsné dmské spodn prdlo. On ten balek rozbalil a zadval se na to hedvb a ty jemné krajky: "To jsem j koupil, kdy jsme byli spolu poprvé v New Yorku. To mohlo bt asi tak ped 8 nebo 9 roky. Nikdy si to neoblékla. Chtla si to obléci pi zvltn pleitosti. A te, myslm, e je ten prav okamik". Piblil se k posteli a poloil to hedvbné prdélko k jinm vcem, které byly pipraveny pro pohebn slubu. Jeho ena toti zemela. Pak se ke m obrtil a ekl: "Neukldej nikdy nic na zvltn okamik. Kad den, kter ije je zvltn okamik." A j stle dodnes myslm na jeho slova ........ta zmnila mj ivot. Dnes tu vce a uklzm mén. Sednu si na balkon, kochm se prodou a ignoruji plevel, kter se rozrst mezi mmi kvtinami. Trvm vce asu s rodinou, s mmi pteli a mén v prci. Pochopil jsem, e ivot je sbrka zkuenost, kterch si mme vit. Od te si u nic neschovvm na pozdji. Denn pouvm své kilové sklnky. Kdy se mi chce, tak si obléknu mou novou koenou bundu i kdy jdu jen pes ulici do smoky. I mj nejdra parfém pouiji, kdy se mi zachce. Slova jako nap. "jednou" nebo "pi pleitosti" u v mém slovnku neexistuj. Kdy to stoj za to, tak chci dlat, slyet i vdt ve hned. Nejsem si jist, co by ena mého ptele udlala, kdyby vdla, e u ztra nebude. "Ztra", které kad z ns bere na lehkou vhu. Myslm, e by urit jet zavolala své rodinné pslunky a své blzké ptele. Teba by i zavolala pr lid, s ktermi by urovnala pr nedorozumn a nebo by se i pr lidem omluvila za vci, které byly nevyjasnné. Odpustila by mon ve, m j kdo ublil. Ta mylenka, e by teba jet la do nské restaurace /jej zamilovan kuchyn/ se mi lb.

To jsou ty nevyzené malikosti, které by m ruily, kdybych vdl, e mé dny jsou potané. Na nervy by mi také lo, e vm, e se u nemohu sejt s pteli, které jsem chtl jednoho "vhodného" dne navtvit. Na nervy by mi také lo, e vm, e ji nenapi dopisy, které jsem chtl jednoho "vhodného" dne napsat. e jsem svm milm dost asto nekal, e je miluji. Te nepropasu, neodlom a neulom nic, co mi dl radost a co pin smch do mého ivota. Stle si km, e kad den je zvltn. Kad den, kad minuta, kad vteina je zvltn.

Dostane-li tento dopis, znamen to, e existuje nkdo, kdo ti peje nco dobrého. Jsi-li ale tak zaneprzdnn, e nem pr minut asu pest a poslat toto poselstv dle, protoe "za chvli, ztra, za tden ....." je také dost asu, mon u to nikdy neudl. Tato Tantra pichz ze severn Indie. Udlej si trochu asu na peten a zamylen. Je to Tantra, kter pin tst. Obh ji dlouho kolem svta. Nenech si toto poselstv jen pro sebe.

Tantra by mla byt poslna do 96 hodin dle. Dvej pozor, co se ti dalch pr dn pihod.I kdy nejsi povriv, uvid sm. Poli tuto zprvu nejmén: na 1 osobu: Tvj ivot se zlep.. na 2-4 osoby: Tvj ivot se zlep viditeln... na 5-9 lidi: Tvj ivot se zlep i tvé cle.... na 10-14 lidi: Obdr nejmén pt pekvapen, bhem pr tdn na 15- vce: Tvj ivot se drasticky zmn a ve o em jsi kdysi snil nabere podobu.

Pole-li tento mail 9 (ale mus to bt pesn 9 !!!) lidem, rozsvt se na tvé obrazovce malé video.

Poznmka redaktora

Verze .3 je ena v DOC dokumentu s nesmyslnm dodatkem, e po odesln na urit poet adres se pehraje malé video.

Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/tantra/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=45

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil