Rychl vyhledvn

Reklama

Petice proti projektu PASCUA LAMA

Prvn vskyt: 05.2006

Text hoaxu

Draz ptelé,
kte se mte zjem peovat o nai Zemi, posute sami, jestli chcete pomoci zashnout. Dva ledovce dol Valle de San Felix napjej dv eky, které maj nejist vodu v celém Chile. Voda je nejvzcnj prodn zdroj, o kter se povedou vlky. Mstn farmi tuto vodu pouvaj, oblast netrp nezamstnanost a farmaen je zde druhm nejvtm zdrojem pjm. Pod ledovci byla nalezena obrovsk loiska zlata, stbra a dalch minerl. Dostat se k nim by znamenalo nco v historii svta nemyslitelného - zniit ledovce - vykopat dv obrovské dry velikosti hory - jednu pro tbu a druhou pro skladovn dlnho odpadu.

Projekt se nazv PASCUA LAMA. Spolenost se nazv Barrick Gold. Tuto innost plnuje nadnrodn spolenost - jednm jejich z len je George Bush Senior. Projekt je schvlen Chilskou vldou a ml by bt zahjen tento rok, 2006. Jedinm dvodem, pro se tomu tak jet nestalo je, e farmi maj k dispozici doasn odklad soudnho rozhodnut.

Pokud budou ledovce znieny, nebude tm znien pouze zdroj obzvlt isté vody, bude to znamenat i trvalou kontaminaci dvou ek, které ji nikdy nebudou vhodné pro lidskou, i zvec spotebu - v tebnm procesu se toti pouv kyanid a kyselina srov.

Kadik gram zlata poputuje do zahrani, do kapsy nadnrodn spolenosti. Lidem, kterm zem pat, nepipadne ani ptnk. Jediné, co jim zbyde, bude otrven eka a z toho vyplvajc nemoci.

Farmi za svou zem bojuj dlouho, ale dokonce ministerstvo vnitra jim zakazuje natoit televizn vzvu o pomoc.


Jejich jedinou nadj na zastaven projektu je tud pomoc ze strany mezinrodnho prva. Svt mus vdt, co se v Chile dje. To jediné msto, odkud meme zat mnit svt, je zde.
Nechte prosm toto psan kolovat mezi svmi pteli nsledujcm zpsobem.
Zkoprujte tento text (i anglickou st - pozn. pekl.) do nového e-mailu, na jeho konec pipite své jméno a polete jej co nejvce lidem, nejlépe vem z Vaeho adrese.

Kad st, kdo obdrte a podepete tuto petici, j prosm polete na noapascualama@yahoo.ca odkud bude peposlna Chilské vld.

kme NE povrchovému dolu Pascua Lama v Andskch Kordillerch na chilsko-argentinské hranici

dme chilskou vldu o neschvlen projektu Pascua Lama a tm podpoen ochrany t celch ledovc, istoty vody v dolch San Felix a El Transito, kvality zemdlské pdy oblasti Atacama a kvality ivota lidu Diaguita a obyvatelstva celé oblasti.

podpis, msto, zem (uvete a na samém konci e-mailu, za anglickou
st - pozn. pekl.)


Subject: An important project to opose.

Dear friends who care about our earth.
Judge for yourself if you want to take action. In the Valle de San Felix, the purest water in Chile runs from 2 rivers, fed by 2 glaciers.
Water is a most precious resource, and wars will be fought for it. Indigenous farmers use the water, there is no unemployment, and they provide the second largest source of income for the area. Under the glaciers has been found a huge deposit of gold, silver and other minerals. To get at these, it would be necessary to break, to destroy the glaciers - something never conceived of in the history of the world - and to make 2 huge holes, each as big as a whole mountain, one for extraction and one for the mine's rubbish tip.

The project is called PASCUA LAMA. The company is called Barrick Gold. The operation is planned by a multi-national company, one of whose members is George Bush Senior. The Chilean Government has approved the project to start this year, 2006. The only reason it hasn't started yet is because the farmers have got a temporary stay of execution.
If they destroy the glaciers, they will not just destroy the source of specially pure water, but they will permanently contaminate the 2 rivers so they will never again be fit for human or animal consumption because of the use of cyanide and sulphuric acid in the extraction process.

Every last gramme of gold will go abroad to the multinational company and not one will be left with the people whose land it is. They will only be left with the poisoned water and the resulting illnesses.

The farmers have been fighting a long time for their land, but have been forbidden to make a TV appeal by a ban from the Ministry of the Interior.

Their only hope now of putting brakes on this project is to get help from international justice. The world must know what is happening in Chile. The only place to start changing the world is from here. We ask you to circulate this message amongst your friends in the following way.
Please copy this text, paste it into a new email adding your name and send it to everyone in your address book.
Please will the 100th person to receive and sign the petition send it to noapascualama@yahoo.ca to be forwarded to the Chilean government.

No to Pascua Lama Open-cast mine in the Andean Cordillera on the Chilean-Argentine frontier.

We ask the Chilean Government not to authorize the Pascua Lama project to protect the whole of 3 glaciers, the purity of the water of the San Felix Valley and El Transito, the quality of the agricultural land of the region of Atacama, the quality of life of the Diaguita people and of the whole population of the region.

Signature, City, Country

Poznmka redaktora

Zkladn informace o existenci projektu je pravdiv, bohuel, tato internetov petice, jako mnoho jinch e-mailovch petic, je neastnm, nic neecm pokusem, jak zabrnit v jeho realizaci. Uveden e-mailov adresa je sice (zatm) funkn, ale cel akce je anonymn a nikde nen dn zmnka, kdo "petici" zaloil, kdy a jakm zpsobem bude pedan vld a hlavn nikde nen zarueno, e e-maily doruené na tuto anonymn adresu nebudou dnm zpsobem zneuity.

Spolenost Barrick Gold Corporation skuten zaml provdt tbu pod ledovcem na hranici Chile a Argentny. Projekt byl vypracovn v roce 2004 a zatkem roku 2006 byl chilskou vldou schvlen. Zahjen se pedpokld v roce 2009. Existuj plny spolenosti, které by dajn umonily tbu pod ledovcem i bez jeho znien, naproti tomu jin varuj, e podobn pln je nereln a naruen ledovce by mohlo mt vné ekologické nsledky.Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/petice-proti-projektu-pascua-lama/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=551

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil