Rychl vyhledvn

Reklama

NETIKETA

RFC dokumenty popisuj standardy pro prci na Interentu. Dokumenty nejdve prochazej procesem schvlen a po t je jim pidleno slo, pod kterm je lze vyhledat v seznamu pravidel. Pestoe mnoho pravidel je pro odbornky, existuj nkter i pro bn uivatele.

Mezi n pat RFC 1855 Netiquette Guidelines. Pochz sice z roku 1995, kdy u ns o existenci Internetu vdlo mlo lid a od t doby se mnoho vc se zmnilo, zklad pravidel slunho chovn na sti zstv zachovn a proto je zde esk peklad.RFC 1855 - Pravidla chovn v sti - Netiketa

Nsledujc text poskytuje informace pro nejir internetovou obec. Nespecifikuje pravidla chovn pro vechny ppady. Je voln iiteln.

Abstrakt
Dokument uvd zkladn pravidla chovn v sti "Network Etiquette - Netiquette", tedy jakousi etiketu st Internet, kterou organizace me pouvat a upravovat pro vlastn potebu. Jako takov je uspodn do oddl tak, aby jeho adaptace byla co nejsnaz. Slou tak jako pehled zkladnch pravidel pro jednotlivce, a u se jedn o uivatele nebo administrtory. Autorem je "Responsible Use of the Network - RUN - Working Group" z IETF .

Obsah
 1. vod
 2. Komunikace "jednoho s jednm"
 3. Komunikace "jednoho s mnoha"
 4. Informan sluby
 5. Seznam pouit literatury
 6. Bezpenost
 7. Autorova adresa
 1. vod
  V potcch Internetu se uivatel sami dokzali orientovat v jeho zkonitostech, mli technick smlen a rozumli podstat penosu a protokolm. Dnes do internetov komunity pichz stle vce "novk", kte s tm vm nejsou seznmeni. Abychom tyto nov uivatele rychle uvedli do kultury Internetu, nabz tento prvodce zkladn pravidla chovn, kter organizace i jednotlivci mohou vzt za sv a pizpsobit si je pro vlastn potebu. Jednotlivci by si mli uvdomit, e nezle na tom, kdo jim poskytuje pstup k Internetu; a u jde o pstup pes privtn pop. firemn et nebo studenti pes et univerzity. Vechny tyto organizace maj sv pravidla ohledn vlastnictv mail a soubor ohledn toho, co je a co nen vhodn poslat a jak se prezentovat. Ujistte se, e tato pravidla neporuujete.

  Tento materil jsme rozdlili do t sekc: Komunikace "jednoho s jednm", kter zahrnuje mail a talk, komunikace "jednoho s mnoha", kter zahrnuje mailing listy a News a informan sluby (FTP, WWW, Wais, Gopher, MUD a MOO). Nakonec uvdme seznam pouit literatury, ze kter je mono dle erpat.

 2. Komunikace "jednoho s jednm" (e-mail, talk)
  Pokud hovome o komunikaci "jednoho s jednm", mme na mysli komunikaci jednoho uivatele s druhm tak, jako by stli tv v tv - tedy dialog. Veobecn plat, e pravidla slunho chovn ve styku s lidmi mete stejn tak uplatnit na vechny situace v sti, kde to plat dvojnsob; nap. intonaci a zabarven hlasu si mete na Internetu jen domyslet. Pokud chcete zskat vce informac o Netiket, o komunikaci pes e-mail a talk, podvejte se do seznamu literatury [1, 23, 25, 27].

  2.1 Uivatel
  2.1.1 Mail
  • Pokud nemte vlastnho poskytovatele pipojen k Internetu, ovte si u svho zamstnavatele, jak je to s vlastnictvm e-mailu. Zkon je v tomto smru jin v kad zemi.
  • Pokud nepouvte ifrovac zazen (hardware nebo software), pedpokldejte, e mail na Internetu nen bezpen. Nikdy nepite do mailu nic, co byste nenapsali teba na pohlednici.
  • Respektujte autorsk prva materil, kter reprodukujete. Vtina zem m autorsk zkony.
  • Pokud poslte zprvu, kterou jste obdreli dl, nemte text. Pokud mail byl osobnm vzkazem pro vs a poslte jej dl skupin, zajistte si nejdv souhlas autora. Mete zprvu zkrtit a citovat pouze dleit sti, ale nesmte zmnit pvodn vznam zprvy.
  • Nikdy neposlejte etzov dopisy el. potou. etzov e-maily jsou na Internetu zakzan. Informujte svho mstnho administrtora, jestlie njak takov mail obdrte.
  • Dobr pravidlo zn: bute konzervativn v tom, co poslte a liberln v tom, co obdrte. Nemli byste poslat zprvy zvan "flames" (hrub, osoujc), a to ani proto abyste provokovali.
  • Je dobrm zvykem projt vechny Subjekty zprv ped tm, ne na n zanete odpovdat. Stane se, e pokud vs nkdo d o pomoc, pole pozdji jin mail, kterm sdluje, e vai pomoc u nepotebuje. Tak se ujistte, e vechny pijat maily jsou opravdu ureny vm. Me se jednat o kopii od pvodnho adresta.
  • Usnadnte maximln adrestovi komunikaci. Mnoho potovnch klient skrv informace obsaen v hlavice, kter zahrnuj tak vai zpten adresu. Abychom se tmto lidem "ukzali", umstte na konec mailu dek nebo dva s kontaktem. Tento soubor mete vytvoit pedem a pidvat ho vdy na konec svch zprv. (Nkte klienti to dlaj automaticky.) V Internetovm svt je znm jako ".sig" nebo "signature" soubor. V ".sig" soubor vypad asi jako vae vizitka.
  • Bute opatrn pi adresovn mailu. Nkter adresy smuj na skupinu, pestoe se tv, jako by byla adrestem pouze jedna osoba. Bute si jist, komu pete.
  • Kdy odpovdte na zprvu, kontrolujte komu poslte kopie. Nezahrnujte do takov odpovdi vechny, pokud se zprva zmnila na diskusi pouze mezi vmi a dalm uivatelem.
  • Mnoho uivatel Internetu nem as odpovdat na veobecn otzky o sti a o tom, jak pracuje. Neposlejte maily s dost o informace lidem. jejich jmno jste vidli nkde na RFC nebo na mailing listu.
  • Pamatujte, e uivatel se ktermi komunikujete, jsou roztroueni po cel planet. Kdy polete zprvu, na kterou chcete okamitou odpov, jej pjemce me jet klidn spt. Dejte mu anci vstt a pijt do prce ped tm , ne si zanete myslet, e mail nedoel, nebo e ho pjemce ignoruje.
  • Ovte si vechny adresy ped tm, ne zanete dlouhou a osobn komunikaci. Je tak dobrm zvykem zahrnout do Subjektu slovo "dlouh" ("long") pro mail del ne 100 dk. Pak pjemce v, e zprva a odpov na ni mu zabere del as.
  • Zjistte si, koho ve svm okol mete podat o pomoc - a u mte problm se softwarem nebo celm systmem. Tak si zjistte, na koho se mete obrtit v ppad, e obdrte mail se spornm nebo ileglnm obsahem. Mnoho server m alias "Postmaster", kter smuje na zkuen uivatele; touto cestou je mon zskat pomoc prostednictvm e-mailu.
  • Mjte na pamti, e pjemce zprvy je lovk s jinou kulturou, jazykem a smyslem pro humor. Stejn tak v jin zemi tko pochop odlin formt data, mry a vrazy. Zvlt bute opatrn na sarkasmy.
  • Pouvejte velk i mal psmena. VELK PSMENA VYPADAJ, JAKO BYSTE KIELI.
  • Pouvejte symboly pro zdraznn. (To je *to* co jsem myslel.) Pouvejte podtrtka pro podtrhvn. (_Vlka a mr_ je moje oblben kniha.)
  • Pouvejte smajlky, abyste naznaili tn hlasu, ale uvejte je s mrou; nap. :-). Nemyslete si, e smajlk zahlu jinak urliv nebo nevkusn obsah.
  • Ne polete emotivn odpov, pokejte radji do druhho dne. Pokud i pesto takovou odpov napete, oznate vybran sti "FLAME ON/OFF". Nap.: FLAME ON: Takov argument nestoj za zaten st. Je nelogick a chabho rozumu. Zbytek svta se mnou souhlas. FLAME OFF
  • Nevkldejte do zprv dn dc znaky a plohy, kter nejsou v ASCII kdu, pokud to nejsou plohy v MIME kdovn, nebo pokud je pisatel zakdoval. Jestlie poslte zakdovan zprvy, ujistte se, e je pjemce um dekdovat.
  • Bute strun; kdy odpovdte na zprvu, vlote jenom tolik pvodnho obsahu, aby zrpva neztratila na srozumitelnosti. Je velice patnm zvykem jednodue stisknout "Re - Opovdt" s tm ,e do mailu vlote celou pedelou zprvu; odstrate vechny nedleit sti.
  • Omezte dlku dk na mn ne 65 znak a dky ukonete ENTERem.
  • Mail by ml mt v Subjektu takov text, kter odr obsah zprvy.
  • Pokud vkldte podpis, a je krtk (ne vce ne 4 dky). Myslete na to, e mnoho uivatel plat za pipojen od minuty a m del je v mail, tm vce plat.
  • Mailem mohou bt rozeslny hoaxy nebo viry na rznm stupni odhalitelnosti. Zkontrolujte si stav pijatho mailu ped tm, ne ho odmtnete.
  • Pokud si myslte, e zprva je opravdu dleit, okamit na ni krtce odpovzte, abyste dali autorovi najevo, e vm pila. I kdy del odpov polete pozdji.
  • Relnost komunikace pes mail se odvj od vaeho vztahu k dan osob a kontextu komunikace. rove psan v urit e-mailov skupin neme bt pouita veobecn na e-mailovou komunikaci v celm Internetu. Opatrn se slangovmi vrazy a akronymy.
  • Cenu za doruen e-mailu plat na pl pisatel a pjemce (nebo jejich organizace). E-mail se v tomto odliuje od ostatnch medi (poty, telefonu, TV nebo rdia). Za zasln mailu navc "plat" dalmi prostedky - zatenm st, mstem na disku nebo zatenm procesoru. To je zkladn ekonomick dvod toho, pro jsou nevydan reklamn e-maily (spamy) nevtan (a v mnoha ppadech zakzan).
  • Podvejte se, jak velk je e-mail, kter poslte. Vloenm velkch soubor (nap. soubor Postcriptu nebo program) me bt vae zprva tak objemn, e neme bt doruena nebo pinejmenm nadmrn zat s. Dobrm zvykem je neposlat soubor vt ne 50 Kb. Zvate, jestli by nebylo lep velk soubor vystavit na FTP serveru, nebo ho rozdlit na men a poslat kad zvlṻ.
  • Neposlejte nevydan e-maily.
  • Jestlie v mail server umouje potu pedvat dl, pozor a se nedostane do uzaven smyky. Ujistte se, e jste nenastavili pedvn zprv na nkolik dalch server a tm neposlte mail z jednoho potae do druhho.

  2.1.2 Talk
  Talk je sada protokol, kter umouj komunikaci uivatel prostednictvm potaov st.
  • Pouvejte velk i mal psmena a sprvnou interpunkci tak, jako byste psali dopis nebo mail.
  • Zalamujte dek ENTERem. Nemyslete se, e vichni maj stejnou velikost obrazovky jako vy. Dobrm zvykem je max. 70 znak na dek, ne vce ne 12 dk (pokud pouvte obrazovku rozdlenou do dvou oken).
  • Ponechvejte okraj; nepite do kraje obrazovky.
  • Pouvejte dva ENTERy abyste naznaili, e jste skonili a druh strana me odpovdat (ern dek).
  • Vdy se rozlute a pokejte na pozdrav od druhho uivatele ped ukonenm spojen. Je to velice dleit zvlṻ pokud komunikujete s nkm na velkou vzdlenost. Mjte na pamti, e vae komunikace zvis na obousmrnm penosu (velikosti veden) a prodlev.
  • Pamatujte, e talk je pro uivatele na druh stran vyruenm. Pouijte ho pouze pokud je to vhodn. Nikdy nekontaktujte neznmho uivatele.
  • Dvod, pro vm nepijde odpov me bt nkolik a samozejm ne vechno pracuje bez problm. Navc verze program pro talk nemus bt kompatibiln. Pokud to nechte na programu, sm zane vyzvnt. Nechte ho zvonit jednou, dvakrt a pak perute spojen.
  • Jestlie druh strana nereaguje mete zkusit dal "TTY". Oteven "TTY" si mete zjistit pkazem "finger". Pokud druh strana stle neodpovd, nepokraujte ve spojen.
  • Talk zrcadl vai schopnost rychlho psan. Pokud pete pomalu a s peklepy, nen zvykem chyby opravovat; uivatel na druh stran vtinou pochop co mte na mysli.
  • Pozor, pokud mte oteveno vce spojen!

  2.2 Administrtor
  • Ujistte se, e jsou kadmu psemn k dispozici vae pravidla pro rzn situace, nap. pjem neleglnho, nevhodnho nebo padlanho mailu pop. softwaru.
  • Rychle odpovdejte na poadavky - do ptho obchodnho dne.
  • Odpovdejte rychle uivatelm, kte dostali nevhodn nebo nelegln mail. Podnty ohledn etzovch mail by mly bt vyzeny okamit.
  • Vysvtlete svm uivatelm vechna systmov pravidla. Ujistte se, e rozum vem dsledkm vyplvajcm z el. komunikace a zskn soubor, kter poaduj (nap.: zaplnn disku, vy telefonn et, prodleva mailu, apod.)
  • Ujistte se, e mte nastaven alias na "Postmastera" a "Root" a e nkdo tyto maily te.
  • Mjte na pamti, e stnosti na vae uivatele nemus bt vdy vrohodn. Vdy je peetete (adresy mohou bt padlny a zneuity).

 3. Komunikace "jednoho s mnoha" (mailing listy, News)
  Pro komunikaci v konferenci plat stejn pravidla jako pro el. potu. Rozdl je pouze v tom, e si mete uznout ostudu u mnohem vce lid. Proto je velice dleit abyste, dobe znali uivatele, se ktermi komunikujete.

  3.1 Uivatel
  3.1.1 Mailing listy a News
  • Ped tm, ne polete vlastn pspvek, tte pozorn jeden dva msce pedem mailing listy i pspvky. Pome vm to pochopit zvyky a rove skupiny.
  • Nesvalujte vinu na systmovho administrtora za chovn uivatel systmu.
  • Co se te irokho okruhu lid, kte mohou st vai zprvu, me mezi nimi bt i v souasn nebo budouc nadzen. Dejte si pozor na to, co pete. Mjte na pamti, e pspvky jsou vtinou archivovny a vae slova mohou bt uchovvna po velmi dlouhou dobu a m k nim mnoho lid pstup.
  • Pedpokldejte, e kad jednotliv uivatel hovo sm za sebe a ne za svou organizaci (pokud tak nen vslovn uvedeno).
  • Mjte na pamti, e pspvky erpaj systmov prostedky. Vnujte proto pozornost vem pravidlm, kter pro n plat ve va organizaci.
  • Pspvky by mly bt strun a k vci. Neodboujte od tmatu, vyjadujte se souvisle a nepite dalm uivatelm maily jenom proto, abyste je upozornili na peklepy nebo chyby v pravopise. Takov chovn vs vce ne cokoli jinho oznauje za nezkuenho zatenka.
  • Subjekty zprv by mly bt v souladu se zavedenou konvenc skupiny.
  • Padln a zneuvn pspvk nen dovoleno.
  • V nkterch listech a skupinch je reklama vtna, na jinch naprosto odmtna! To je dal dobr dvod k tomu, abyste pjemce svch pspvk dobe znali. Nevydan reklama, kter je jet navc zcela mimo tma, vm zaru mnoho nenvistnch mail.
  • V odpovdch na potu uvete na zatku zprvy shrnut pvodnho obsahu, nebo citujte st pvodn zprvy. teni tak snze pochop souvislosti. Zvlt s prudkm rozmachem News, kdy pota jde z jednoho uivatele na druhho, se lehce stane, e nezasvcen ten pete nejdve odpov na zprvu, a teprve pozdji se dostane k prvotnmu mailu. Nezahrnujte ale cel pvodn text!
  • A podpis znovu: ujistte se, e ho do zprvy vkldte. Zaru vm to identifikaci; nkte potovn klienti odstrauj informace v hlavice mailu a sma tak jedin pojtko, kter vs ve k pisateli.
  • Bute opatrn pi reakci na pspvky. Vtinou je odpov rozeslna na adresu prvotn zprvy, kterou je v mnoha ppadech adresa skupiny! Mete pak zcela nhodn poslat osobn odpov mnoha nezainteresovanm lidem. Je lep napsat adresu run, ne odpovdat pomoc "Replay - Odpovdt".
  • Potvrzen o doruen, pop. nedoruen nejsou pln standardn a spolehliv, vzhledem k irokmu spektru systm pipojench k mailu. Pi zasln zprv do mailing list jsou invazivn a nkte lid povauj doruen potvrzen za naruen soukrom. Zkrtka je nepouvejte.
  • Jestlie zjistte, e zprva s osobnm obsahem byla doruena uivatelm na mailing listu nebo cel skupin, omluvte se jak pravmu adrestovi, tak skupin.
  • Jestlie nesouhlaste s nkterm z uivatel, napite mu radji mail a nepokraujte v debat ped celou skupinou. Pokud se vae diskuze tk tmatu zajmavho pro celou skupinu, mete pro vechny obsah a zvry shrnout pozdji.
  • Nemchejte se do "flame wars - vlky slov". Neposlejte ani nereagujte na provokujc materil.
  • Nereagujte na pspvky nebo zprvy, kter jsou jen bezdvodnmi odpovmi na odpovdi.
  • Bute opatrn na neproporcionln fonty a diagramy. Mohou se zobrazovat v rznch systmech rzn a potovn klienti je jinak interpretuj, i kdy jsou nainstalovni na stejnm systmu.
  • Konference diskutuj o irokm okruhu tmat, kter reprezentuj rozdln ivotn styl, nboenstv a kulturu. Neposlejte pspvek ani zprvu nkter skupin jenom proto, abyste jim ekli, e vs jejich tma nezajm. Je to naprosto neakceptovateln. Zprvy zavnjc sexulnm nebo rasovm haraenm mohou mt prvn nsledky. Existuje software, kter je schopn problematick zprvy odfiltrovat.

  3.1.2 Mailing listy
  Existuje nkolik zpsob, jak na Internetu najt existujc mailing listy a jak se k nim pipojit. Ujistte se o pravidlech, kter v tomto ppad plat ve va organizaci. Veobecn je lep nejdve projt mstn zdroje, ne zanete hledat na Internetu. Nicmn existuje sada soubor, kter jsou pravideln poslny na adresy pispvatel News. Je to neoceniteln zpsob, jak najt listy ke kadmu tmatu. Vce najdete v literatue [9, 13, 15].
  • Poslejte zprvy o pihlen nebo odhlen na sprvn adresy. List server automaticky obsluhuje administrativn pkazy a je na vs, abyste si zjistili, jak pracuj (jak se sprvn pihlsit, na sprvn adrese). Tak mnoho mailing list se pikln k umstn aliasu "request - poadavek" pro zasln zprv o pihlen a odhlen, ale nedlaj to vichni. Ujistte se, e ovldte zaveden konvence list, do kterch jste se pihlsili.
  • Uschovejte si zprvu o pihlen do vech list, kterch se astnte. Obvykle tam najdete tak informace o odhlen.
  • Veobecn plat, e nen mon vrtit zprvu, kterou jste ji jednou poslali. Dokonce ani administrtor systmu to nedoke. Mli byste si bt tedy jisti, e opravdu chcete poslat to, co jste stvoili.
  • Tlatko pro automatickou odpov "Replay" mnoha potovnch klient je velmi uiten pro uzavenou komunikaci, ale pokud ho pouijete pro cel mailing list, me obtovat. Vtina takovch odpovd pak smuje na vechny leny listu.
  • Neposlejte velk soubory na mailing listy; radi pouijte odkaz na URL nebo FTP verzi. Jestlie ho chcete rozdlit a poslat jako vce soubor ujistte se, e dodrte kulturu skupiny. Seznamte se s n.
  • Pokud nebudete moci del dobu kontrolovat potu, zvate bu odhlen ze skupiny nebo nastaven volby "nomail" (pokud je dostupn).
  • Pokud poslte zprvu na vce ne jeden mailing list, zvlṻ pokud jsou listy tematicky blzk, omluvte se za kovou potu.
  • Jestlie se na nco ptte, ujistte se, e poslte souhrn a ne vechny dosud obdren zprvy.
  • Nkter mailing listy jsou soukrom; neposlejte tam sv pspvky bez vslovnho pozvn. Pspvky obdren z takovch list neposlejte dl irok veejnosti.
  • Pokud nkdo zpochybn vae argumenty, udrte diskusi zamenou na tma a nedovolte, aby se smekla do osobnch neshod.

  3.1.3 News
  News je veobecn distribun systm, kter umouje uivatelm komunikovat o specifickch tmatech. Je rozdlen do hierarchie, kdy hlavn divize jsou:
  sci - vdeck konference
  comp - informan, komunikan technologie, potae
  news - o News samotnch
  rec - rekrean aktivity
  soc - spoleensk tmata
  talk - dlouh, nekonc diskuse
  biz - obchodn konference
  alt - alternativn hierarchie

  Skupina "alt" se nevytv stejn jako ostatn sti hierarchie. Dle existuj mistn, regionln hierarchie, hierarchie, kter jsou iroce distribuovan, nap. Bionet a samozejm e vae obchodn zamen me mt vlastn konference. Postupem asu pibvaj nov a nov. Vce najdete v literatue [2, 8, 22, 23].

  • "Posting" znamen zasln novho pspvku skupin nebo odpov na potu. "Cross-Posting" - kov pota znamen, e pspvek byl zasln do vce ne jedn skupiny. Pokud pouijete kovou potu nebo pmo "Followup-To" v hlavice vaeho pspvku, varujte tene. teni obvykle pedpokldaj, e zprva byla poslna do specifick skupiny a e "followups" bude pesmrovn do tto skupiny. Hlaviky mn toto chovn.
  • tte cel obsah prv probhajc diskuse ped tm, ne zanete odpovdat. Vylute zasln zprv "tak m", kde obsah je limitovn souhlasem s pedchoz potou. Obsah "follow-up" poty by ml pesahovat citovan obsah.
  • Jestlie odpovdte pouze jedn osob, polete mail. Mjte na pamti, e News jsou rozeslny globln a e cel svt se pravdpodobn nezajm o vai osobn odpov. Nicmn pokud nkter tma zajm vechny, nebojte se ji rozeslat vem lenm skupiny.
  • Zkontrolujte sekci "Distribuce" v hlavice. Tyto hlaviky jsou nespolehliv dky celmu komplexu metod jejich rozesln. Ale pokud chcete rozeslat nco, co zajm jenom uritou st uivatel, pouijte odpovdajc metodu distribuce. Nap. nastavte "distribuci" na "nj", jestlie je pspvek rozesln tenm z okruhu New Jersey.
  • Jestlie si myslte, e pspvek bude zajmat vce ne jednu Newsgroup, volte radi rozesln pspvku pes "Cross-posting", ne ji poslat jednotliv do skupin. Veobecn pravdpodobn pouze pt a est skupin bude mt dost podobnou oblast zjmu.
  • Ped poloenm dotazu projdte maximum zdroj (manuly, noviny, soubory npovdy). Jestlie se ptte na nco, co je snadno dostupn nkde jinde, dostanete nevrlou zprvu "RTFM" (pette si manul - mrn eeno).
  • Existuj tak skupiny, kter uvtaj reklamy, ale veobecn plat, e je neppustn uvdt reklamu, kter se netk tmatu skupiny. Pokud zalete reklamu do kad skupiny, zcela jist pijdete o pstup ke konferenci.
  • Pokud ve svm pspvku najdete chybu, co nejdve jej zrute.
  • Nesnate se sami zruit jakkoli ciz pspvek. Se svm administrtorem se spojte vdy pokud nevte, jak svou potu zruit, nebo pokud chcete zruit ciz pspvek, nap. etzov dopis.
  • Pokud jste zaslali pspvek a ihned jej nevidte, neposlejte jej znovu.
  • Nkter skupiny odmtaj (nkter vtaj) pspvky, kter by za jinch okolnost mohly bt povaovny za rozporupln. Nikdo vm nezaru, e vichni uivatel skupiny ocen materil tolik jako vy. Pouijte utilitu "Rotate" (utilita rotuje vemi znaky ve va pot o 13 pozic v abeced). Nap. v UNIXu je to utilita ROT13.
  • V konferencch o filmech a knihch je nezbytn pspvky, kter uveejuj podstatnou st obsahu, oznait jako "Spoilers" v Subjektu. Nebo mete na zatek pspvku vloit przdn dky, aby obsah nebyl ihned iteln; ppadn pouijte utilitu "Rotate"
  • Neoprvnn koprovn pspvk je zakzno. Ped neoprvnnm koprovnm se mete chrnit pouitm softwaru, kter detekuje stisknut klvesy, nap. PGP.
  • Zasln pspvk pes anonymn servery je v nkterch konferencch akceptovno, v nkterch ne. Nevhodn materil, kter polete pod svm vlastnm jmnem je stejn tak nevhodn, pokud ho polete anonymn.
  • V moderovan konferenci oekvejte prodlevu. Modertor me zmnit v Subjekt tak, aby odpovdal souvislostem.
  • Nenechte se sthnout do "flame wars" - vlky slov. Neposlejte ani neodpovdejte na urliv pspvky.

  3.2 Administrtor
  3.2.1 Veobecn
  • Deklarujte pravidla pihlaovn do konferenc.
  • Deklarujte pravidla zasln pspvk do konferenc.
  • Deklarujte a publikujte pravidla archivace (dlku archivace).
  • Peetete pozorn a rychle stnosti na vae uivatele.
  • Monitorujte "zdrav" vaeho systmu.
  • Zvate dobu archivace systmovch log a pravidla archivace zveejnte.

  3.2.2 Mailing listy
  • Aktualizujte mailing listy.
  • Pi vzniku problmu pomhejte uivatelm.
  • Informujte uivatele o jakchkoli plnovanch vlukch nebo drb.
  • Ujistte se, e mte aliasy "-requet" pro ppad pihlen a administrace listu.
  • Ujistte se, e vechny maily chod bez problm.

  3.2.3 News
  • Zveejnte poet obdrench pspvk. Pokud neposkytujete vechny, uivatel mohou chtt vysvtlen.
  • Pozor; rznorodost uivatel me zpsobit, e pi problmech budou vinit server.
  • Poadavky uivatel ohledn zruen jejich vlastn poty nebo vadn poty (nap. etzov dopisy) vyizujte okamit.
  • Mjte aliasy na "Usenet", "Netnews" a "News" a ujistte se, e je nkdo te.

  3.3 Modertor
  3.3.1 Veobecn
  • Ujistte se, e vae FAQ (asto kladen otzky) jsou rozeslny v pravidelnch intervalech. Vlote do nich sv pravidla pro pspvky.
  • Ujistte se, e udrujete aktuln informace o pihlench a odhlench uivatelch.
  • Konference by mla mt sv pravidla, kter jsou pravideln rozeslna.
  • Udrujte mailing listy a konference aktuln. Jmenujte zstupce po dobu va neptomnosti.

 4. Informan sluby
  Gopher, Wais, www, MUD (Multi - User Dimension), MOO (Multi - User Dimensions objektov orientovan) jsou nkter z informanch slueb, jejich rozvoj zaznamenvme v poslednch letech. Vce informac najdete v literatue [14, 28].

  4.1 Uivatel
  4.1.1 Veobecn
  • Mjte na pamti, e kad z tchto slueb pat nkomu jinmu. Lid, kte plat ty uruj pravidla. Informace mohou a tak nemus bt zadarmo!Ovte si to.
  • Pokud mte problm s jakoukoli informan slubou, zante ho eit u sebe: zkontrolujte konfiguraci souboru, nastaven softwaru, pipojen st, atd. Potom teprve mete pedpokldat, e chyba je na stran poskytovatele.
  • Pestoe existuje jaksi konvence v nzvoslov soubor, nespolhejte se na ni. Nap. soubor ".doc" nen vdy souborem MS WORD.
  • Informan sluby maj sv konvence pro pstupov protokol, nap.: www.xyz.com. Je jist uiten je znt, ale nen to dogma.
  • Zjistte si, jak je to se jmny soubor ve vaem systmu.
  • Bute opatrn na konvence pouvan pro poskytovn informac bhem pipojen. FTP servery obvykle mvaj v horn adresov struktue soubor README, kde jsou informace o dostupnch souborech. Nepedpokldejte ale, e soubory jsou naprosto aktuln a pesn.
  • Nepedpokldejte, e JAKKOLI informace, kterou naleznete je aktuln a pesn. Mjte na pamti, e nov technologie pouze dovoluj komukoli publikovat, ale zdaleka ne vichni ct odpovdnost, jakou s sebou publikovn pin.
  • Pamatujte si, e pokud si nejste jisti funknost bezpenostn a autentizan technologie, zaslan informace putuje Internetem "nah", bez ochrany proti zneuit.
  • Internet spojuje celou zemkouli - mjte tedy na pamti, e Informan sluby mohou odret kulturu a ivotn styl znan odlin od vaeho. Materily, kter vm pipadaj pobuujc mohou bt v zemi svho pvodu akceptovateln. Bute oteven.
  • Pokud dte informaci z oblbenho serveru, ujistte se, e pouvte zrcadlo.
  • Nepouvejte ciz FTP server pro uloen materil, kde by si je dal uivatel mohli sthnout. Tzv. "dumping" je neakceptovateln.
  • Pi potch a dostech o pomoc uvdjte maximum potebnch informac pro odhalen problmu.
  • Pokud budujete vlastn informan slubu, nap. domovskou strnku, ovte si u svho mstnho systmovho administrtora jak pravidla pro vs plat.
  • K oblbenm strnkm se pipojujte radji mimo piku, snte tak jejich zaten.

  4.1.2 MUD, MOO, IRC
  • Tak zde plat veobecn pravidlo - nejdve "naslouchejte", abyste se seznmili s kulturou skupiny.
  • Nen nutn osobn pozdravit kadho ve skupin zvlṻ. Obvykle sta jeden pozdrav. Neakceptovateln je pouit automatickho pozdravu ve vaem klientovi.
  • Varujte astnky konference, pokud mte v myslu poslat velk mnostv informac. Pokud vichni astnci souhlas, mete data poslat. Ale posln nechtn informace je povaovno, stejn jako spam, za nepijatelnou formu.
  • Nepedpokldejte, e s vmi budou chtt komunikovat neznm lid. Pokud muste poslat osobn zprvy lidem, kter neznte, bute maximln tolerantn. Adrest nemus mt prv as, nebo prost odmt komunikovat s nkm cizm.
  • Respektujte pravidla skupiny, seznamte se se vstupnmi materily. Mohou bt umstny na odpovdajcch FTP serverech.
  • Nepoadujte od ostatnch uivatel osobn informace (nap. pohlav, vk, bydlit). Tyto informace jsou vhodnj pot, co se s nkm ble seznmte. Mnoho lid ale vbec odmt odpovdat na otzky tohoto typu.
  • Pokud nkter z uivatel pouv pezdvku nebo pseudonym, respektujte jeho pn bt v anonymit. Dokonce i mezi blzkmi pteli je zdvoilej pouvat na Netu pezdvku. Neoslovujte ho vlastnm jmnem online bez jeho souhlasu.

  4.2 Administrtor
  4.2.1 Veobecn
  • Dejte jasn na vdom co je a co nen mon koprovat.
  • Popite co je na vaem serveru a ve va organizaci k dispozici. Ujistte se, e jste stanovili jasn pravidla.
  • Aktualizujte sv informace, zvlt README soubory a poskytujte je v jednoduchm ASCII textu.
  • Uvete na svch strnkch seznam zrcadel, pokud je znte. Zahrte prohlen o autorskch prvech, kter pro vae zrcadla plat.
  • Ujistte se, e oblben (a objemn) informace maj dostatenou pstupovou kapacitu.
  • Pouvejte zaveden konvence pro nzvy soubor - .txt pro ASCII text; .html nebo .htm pro HTML; .ps pro Postcript; .pdf pro Portable Document Format; .sgml nebo .sgm pro SGML; .exe pro ne-Unixov programy, atd..
  • Pro penen soubory se snate vytvoit nzvy odpovdajc prvnm osmi znakm.
  • Pokud poskytujete informace, ujistte se, e vae strnka nabz nco specifickho, vjimenho. Vyvarujte se toho, abyste poskytovali informan sluby tak, e pouze odkazujete na dal sluby v Internetu.
  • Neuvdjte odkazy na dal strnky bez jejich souhlasu.
  • Mjte na pamti, e zveejnn informan sluby je vce ne jen nvrh a uskutenn. Je nutn se o n pravideln starat.
  • Ujistte se, e vmi zaslan materily jsou vhodn pro podporujc organizace.
  • Testujte aplikace rozdlnmi nstroji. Nevytvejte aplikace, kter mohou bt pouity pouze s grafickm rozhranm.
  • Mjte stle pehled o vaich informacch. Ujistte se, e interpretace je stejn ve vech vaich aplikacch.
  • Hldejte ivotnost vaich informac. Bute si jisti, e datujete asov citliv materil a pozorn tyto informace udrujte.
  • Omezen slueb rozliujte podle zem. Mli byste sprvn rozumt vem dsledkm restrikc.
  • eknte uivatelm, co mte v myslu dlat s informacemi, kter shromaujete, nap. zptn vazba u www. Upozornte uivatele pokud chcete zveejnit jakkoli jejich pspvky pouze pasivn.
  • Zveejnte vai politiku ohledn informanch slueb uivatele, nap. domovskch strnek.

 5. Seznam literatury
  • [1] Angell, D., and B. Heslop, "The Elements of E-mail Style", New York: Addison-Wesley, 1994.
  • [2] "Answers to Frequently Asked Questions about Usenet"
   Original author: jerry@eagle.UUCP (Jerry Schwarz)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-faq/part1
  • [3] Cerf, V., "Guidelines for Conduct on and Use of Internet"
  • [4] Dern, D., "The Internet Guide for New Users", New York: McGraw-Hill, 1994.
  • [5] "Emily Postnews Answers Your Questions on Netiquette"
   Original author: brad@looking.on.ca (Brad Templeton)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: emily-postnews/part1
  • [6] Gaffin, A., "Everybody's Guide to the Internet", Cambridge, Mass., MIT Press, 1994.
  • [7] "Guidelines for Responsible Use of the Internet" from the US house of Representatives gopher
  • [8] How to find the right place to post (FAQ) by buglady@bronze.lcs.mit.edu (Aliza R. Panitz)
   Archive-name: finding-groups/general
  • [9] Hambridge, S., and J. Sedayao, "Horses and Barn Doors:
   Evolution of Corporate Guidelines for Internet Usage", LISA VII, Usenix, November 1-5, 1993, pp. 9-16.
  • [10] Heslop, B., and D. Angell, "The Instant Internet guide : Hands-on Global Networking", Reading, Mass., Addison-Wesley, 1994.
  • [11] Horwitz, S., "Internet Etiquette Tips"
  • [12] Internet Activities Board, "Ethics and the Internet", RFC 1087, IAB, January 1989.
  • [13] Kehoe, B., "Zen and the Art of the Internet: A Beginner's Guide", Netiquette information is spread through the chapters of this work. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ., Prentice-Hall, 1994.
  • [14] Kochmer, J., "Internet Passport: NorthWestNet's Guide to our World Online", 4th ed. Bellevue, Wash., NorthWestNet, Northwest Academic Computing Consortium, 1993.
  • [15] Krol, Ed, "The Whole Internet: User's Guide and Catalog", Sebastopol, CA, O'Reilly & Associates, 1992.
  • [16] Lane, E. and C. Summerhill, "Internet Primer for Information Professionals: a basic guide to Internet networking technology", Westport, CT, Meckler, 1993.
  • [17] LaQuey, T., and J. Ryer, "The Internet Companion", Chapter 3 "Communicating with People", pp 41-74. Reading, MA, Addison-Wesley, 1993.
  • [18] Mandel, T., "Surfing the Wild Internet", SRI International Business Intelligence Program, Scan No. 2109. March, 1993.
  • [19] Martin, J., "There's Gold in them thar Networks! or Searching for Treasure in all the Wrong Places", FYI 10, RFC 1402, January 1993.
  • [20] Pioch, N., "A Short IRC Primer", Text conversion by Owe Rasmussen. Edition 1.1b, February 28, 1993.
  • [21] Polly, J., "Surfing the Internet: an Introduction", Version 2.0.3. Revised May 15, 1993.
  • [22] "A Primer on How to Work With the Usenet Community"
   Original author: chuq@apple.com (Chuq Von Rospach)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: usenet-primer/part1
  • [23] Rinaldi, A., "The Net: User Guidelines and Netiquette", September 3, 1992.
  • [24] "Rules for posting to Usenet"
   Original author: spaf@cs.purdue.edu (Gene Spafford)
   Maintained by: netannounce@deshaw.com (Mark Moraes)
   Archive-name: posting-rules/part1
  • [25] Shea, V., "Netiquette", San Francisco: Albion Books, 1994?.
  • [26] Strangelove, M., with A. Bosley, "How to Advertise on the Internet", ISSN 1201-0758.
  • [27] Tenant, R., "Internet Basics", ERIC Clearinghouse of Information Resources, EDO-IR- 92-7. September, 1992.
  • [28] Wiggins, R., "The Internet for everyone: a guide for users and providers", New York, McGraw-Hill, 1995.

 6. Nen pedmtem tchto pravidel

 7. Sally Hambridge
  Intel Corporation
  2880 Northwestern Parkway
  SC3-15
  Santa Clara, CA 95052

  Phone: 408-765-2931
  Fax: 408-765-3679
  E-mail:
  sallyh@ludwig.sc.intel.com

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil