Rychl vyhledvn

Reklama

Maarsk spam - Pomoc Peter Vargay

Prvn vskyt: 04.2010

Text hoaxu

esk verze

Od: rzn_nzev@axelero.eu

(Pvodn anglické znn je ne.)

Pomoc!

Pokud je nkdo z Vaich ptel nebo znmch policistou, prokurtorem, soudcem, zamstnancem nkterého z ministerstev, politikem i snad crkevnm initelem, zalete mu prosm tento mail. Bohuel jsem nebyl schopen najt konkrétn adresy. Chtl bych podat vs pli st tento text.

Pomozte mi, prosm. Nachzm se ve velmi svzelné situaci. Jsem matematik, vdec, jet ped nkolika lety jsem patil k tm zmonjm. Po celé roky jsem pracoval na vvoji potaovch systém pro ochranu instituc s klovm vznamem pro bezpenost sttu. Sm jsem 10 let pracoval na vvoji globln antivirové ochrany Nejvyho soudu Maarské republiky, ale moje ochranné systémy po nkolik let chrnily rovn vekeré celn ady, chemické a farmaceutické tovrny, obrovské ocelrny – jediné svého druhu v zemi, tiskrny, nemocnice i radnice. Mé programy zajiovaly antivirovou ochranu celkem 20 tisc pota. Jak jsem uvedl, il jsem v hojnosti a vlastnil jsem tyi byty.

Ped pti lety vak byl v Kanad proti mn vynesen rozsudek, na jeho zklad jsem musel proplatit celkem 22 milin K, z toho 21 milionu K naprosto nezkonn a bez jakéhokoli prvnho zkladu. V dsledku toho jsem se stal takka bezdomovcem. Kanada zastv stanovisko, e jsem se bhem soudnho sporu dopustil chyby, jeliko jsem nemohl pedloit jist dokument, a podle jejich nzoru takov lovk nem prvo ani na spravedlivé zen, ani na odvoln, ani na zkonn rozsudek, a tud jsem se za trest nemohl zen proti mé osob zastnit, za trest nebylo provedeno dokazovac zen (a to ani s druhou stranou) a za trest doshla odchylka od zkonné sazby 21 milin K. Za trest musm na doivot proplcet dchod ve vi 27 000 K msn zdravé ptadvacetileté en, kter ji nikdy v ivot nemus pracovat, tebae se jedn o osobu prceschopnou a nim nepostienou. I to je v rmci trestu za mj dajn proheek. Nebt tohoto trestu, zmnn osoba by nebyla zskala ani halé dchodu, nebo na nj ze zkona nem nrok, j vak, jak se zd, nemm nrok na zkonn rozsudek. Dnes ji mi nic nezstalo, ti rodinn pslunci zemeli, jeden onemocnl rakovinou a pt let jsem nevidl ani své dti, nebo st trestu je i znemonn kontaktu s dtmi. Byl proti mn uplatnn trest nezkonného rozsudku, nebo jsem na podn kanadského soudu nebyl s to pedloil finann dokumenty jedné maarské firmy. Cel rodina vdce ijcho v nejsilnj zemi svta (EU) pece neme zahynout jen proto, e se jeden kanadsk soudce pepot o 21 milin K, e jeden kanadsk soudce nen ochoten vynést rozsudek v souladu se zkony.

Jména advokt mé eny v tomto sporu: Israel a Goldstein, jméno soudce: Waldman.

V Kanad dolo i k ppadu, e kapitn zaocenského plavidla v pstavu neodevzdal jist dokument, nae proti firm bylo zahjeno zen, za nepedloen dokumentu vak z nj byla vylouena a za trest byla cel lo konfiskovna. Posdka plavidla se nedopustila paerctv ani jiného trestného inu, Kanada vak pesto zastv nzor, e strany lze vylouit z zen, a za tchto okolnost mohou soudci vynet rozsudky dle vlastn libosti. Jedna nkladn lo pro kus papru. Somlské pirty jsou svat poustevnci ve srovnn s Kanadou. Jedn se o efektivn zpsob krdee nkladnch lod, nen to hloup zpsob somlskch pirt.

Kanada se v oblasti prvnictv ubr proti proudu. Vylouen z zen je praktikovno stle astji, rozsudky z valné sti nejsou nleit odvodnny, pravideln dochz k uputn od dokazovacho zen, stejn jako v mém ppad. Vldne tu neznalost a nedodrovn zkladnch prvnch norem. Kdysi tam byla jurisdikce na pomrn vysoké rovni. Proetl jsem si nkolik zkon z 20. let 20. stolet a obeznmil jsem se rovn s nkolika rozsudky vetn dokonalého zdvodnn; jednalo se o spisy jako v Evrop nebo v USA, dnes vak to vechno upadlo v zapomnn. Co se tam nyn dje, nelze nazvat prvnm dem.

Evropsk Unie se dnes stala nejsilnjm sttem svta, federac s vlastnm ministerskm pedsedou, s vlastnm ministrem zahrani i s vlastnmi ozbrojenmi silami. Prakticky jsou to jakési Spojené stty evropské. Naléhav Vm prosm, abyste nepipustili, co Kanada zpsobila mn i ppadnm jinm vdcm. Pro by ml nejsilnj stt zemkoule pipustit, aby Kanada neslchanmi justinmi podvody oebraovala, pronsledovala a pivdla na pokraj nemajetnosti jeho nejnadanj vdce a hnala do zhuby i jejich rodiny? Naléhav Vs dm, aby to Kanad neprolo.

U Mezinrodnho soudu v enev jsem podal o zahjen zen proti Kanad, psluné spisy pikldm. Mezinrodn soud mé stnosti nleit nepeetil se zdvodnnm, e jsem v Kanad proti rozsudku nepodal odvoln. Odvolat jsem se vak samozejm nemohl, a to prv proto, e jsem byl z jakékoli formy asti na sporu, a to i z odvolacho zen, vylouen. Pokusil jsem se Mezinrodnmu soudu objasnit, e jakémukoli odvoln bylo zamezeno, avak ani poté vc nleit nepezkoumali a namtali, e nebylo podno odvoln. Pitom bylo zamezen monosti odvoln vlastnm pedmtem stnosti. O tom, e Mezinrodn soud si ostatn mnohé skutenosti uvedené v mch podnch chybn vyloil, se mete pesvdit v ploze. Jeden z argument, na nich se konené rozhodnut zakld, zn, pro jsem se nepokusil o zen o stavn stnosti, pitom jsem vak ji v dvjm podn poukzal na skutenost, e kanadsk stava neposkytuje ochranu prv, které jsou pedmtem stnosti. Jak se zd, v mém podn nebyla vnovna pozornost pasi, kde v nkolika bodech podrobn rozebrm, pro stava neposkytuje ochranu tchto prv. Mezinrodn soud toti ve svém rozhodnut necituje tu st mého podn, kde je poprno tvrzen odst. 4.4 tohoto rozhodnut, a své konené rozhodnut odvoduje vlastn tmto odstavcem.

Prosm, abyste zaalovali Kanadu v rmci mezisttnho sporu. Jen na této platform mus toti Mezinrodn soud stnost pezkoumat a vynést nleit rozsudek, k emu na zklad mé stnosti nemohlo dojt. Pokud dojde k mezisttnmu sporu, pak neme poslouit jako argument pro odmtnut fakt, e nebyly vyerpny monosti odvoln. V mezisttnm sporu nen tato skutenost smrodatn. Prosm, abyste zahjili zen proti Kanad na zklad Mezinrodn pakt o obanskch a politickch prvech (120/1976 Sb., l. 41, odst. 1). V rmci monosti vyhlaste rovn na zem Evropské Unie ptrn po soudci.

J jsem v nouzi. Prosm polete mi 250 K, nebo 2500 K, pokud je to moné, nebo pokud je pli mnoho, polete mi 25 K, pokud se to d udlat pro m.
slo tu:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT kd CIBH HU HB
Jméno: Peter Vargay
adresa: Maarsko, Debrecen, Hatvan U. 1. c.
 

Help me!

Please, if anyone of your friends or acquaintances works as a policeman or judge or prosecutor or lawyer or politician or works for any Ministry or any church, please forward this email to him/her. Unfortunately, I was not able to find their addresses.

Please, help me; I am in a very big trouble. I am a mathematician scientist; I was rich until a few years ago. I developed computer anti virus security systems for the most important for the most security protected government organizations and factories of my country, for many-many years. I developed the whole anti-virus security system for the Supreme Court of Hungary for 10 years, and the protection system developed by me protected all the customs office all over the country, chemical and pharmacy factories, the only and big steel factory, printing houses, hospitals, city halls, schools. All together more than 20 thousands computer were protected by my scientific programs. I was rich, I owned 4 apartments.

A Canadian court passed a 22 million K judgement against me five years ago, from which more than 21 million K is totally unlawful, without any legal ground. I became almost totally homeless from this judgement. The point of view of Canada is that I made a mistake during the proceeding when I was not able to obtain a document, and their position is that a person like this is not entitled to a fair trial, has no right to appeal, is not entitled to a judgement according to the law. So they disqualified us, they did not allow our party to participate in my own lawsuit, they did not conduct any evidence taking procedure, the judge departed from the law by more than 21 million K, all of these as a punishment. I have to pay monthly 27 000 K lifelong spousal support for a healthy 25 years old woman as a punishment, and she never has to work any more in her life, while she is totally able to work, she is not in need, all of these for my alleged mistake as a punishment. If there was no punishment, then she could not have had any spousal support, not even one cent, since she is not entitled to it according to the law, but I am not entitled to a judgement according to the law as a punishment. All my assets has gone by now, 3 of my family member died, 1 diagnosed with cancer, I have not seen my child in the past 6 years, since not allowing me to see my child is also part of the punishment. The unlawful judgement is my punishment, because I was not able to obtain the financial papers of a Hungarian company, which was demanded through me by the Canadian court. A whole family, a whole family of a scientist, a family of a scientist of the strongest country around the world (European Union) cannot die just because a Canadian judge miscalculate the judgement by 21 million K, just because a Canadian judge is not willing to pass a judgement according to the law.

The two lawyers of my wife were Ms. Israel and Mr. Goldstein; the judge was Ms. Waldman in this proceeding.

There was a Court case in Canada, in which the captain of a foreign freight ship did not file a document in the seaport after the arrival, they were suited for this, they were disqualified from the proceeding, and finally the whole ship was taken away. The ship did not smuggle anything, and no any other crime was committed, just Canada simply imagines, that one of the parties can be disqualified, and the judge can pass a judgement whatever he wants after only one party has remained in the proceeding. One freight ship for a piece of paper. The Somali pirates are holy hermits compared with Canada. This is the efficient way of stealing freight ships, not that stupid way of the Somali pirates.

Canada is developing backward in the law science. There are more and more disqualifications from proceedings and trials, very few percentages of the judgments have reasoning part, there is absolutely no public pronouncement of judgements all over the country, not even one. The judges pass judgments contradicted the law; they systematically do not conduct any kind of evidence taking procedure, like the judge did not conduct it in my case either. The judges do not know even the most fundamental principles, they do not understand them, and they do not observe them. There was a pretty good administration of justice in Canada long time ago, I have read laws and judgements with excellent reasoning part from the 1920’s, they were as good as the Europeans or USA ones, but they have forgotten everything for today. The thing there cannot be named as administration of justice.

The European Union became the strongest country of the world for today. This is a federation with own Prime Minister, own Minister of Foreign Affairs, and own army. Practically, we can say, this is the United States of Europe. I request you, I beg you, do not allow Canada to do this with me or with other scientists of the European Union. Why would we allow, why would the strongest country of the world allow for Canada to plunder the scientists of the strongest country of the world, to amuse itself with playing with these scientists, to rush the families of the scientists of the European Union to the death, to make the rich scientists of the European Union homeless with incredible judicial frauds? I ask, I beg, please do not allow Canada this.

I started an international court process against Canada in front of the Geneva International Court, the submissions can be found in the attachment of this email, joined into one document. The International Court did not examine the merit of the complaint, because I did not finish any appeal process against the judgement in front of a Canadian court. But I was not able to appeal exactly because I was disqualified from all the court processes in Canada, even from all the appeal processes. We explained to the international court that all the appeal was forbidden, and after it, they did not examine the merit of my complaint because I did not appeal. But this was exactly we complained about, that we were not allowed to appeal. We explained that we tried to launch the appeal but our documents were rejected by the court of second instance. The international court misunderstood lots of things from our submissions; you can check everything in the attachment. One of their arguments was that we did not exhaust the constitutional challenge while it was an effective and available remedy and they established the final conclusion on this argument. But we explained in one of our submissions that the Canadian Constitution does not protect the rights which we complained about so the constitutional challenge cannot be effective. It seems, they did not find the part of our submission, which proved in detail that the Constitution does not protect the complained rights. Since the international court did not quote our doubts for the para 4.4 of the Decision, and their final conclusion is reasoned by the para 4.4.

I would like to request you to sue Canada as one country sues another country. Since if a country sues Canada then the international court must examine the merit of the complaint and they must decide about the merit of the case, which they did not do for my complaint. If a country sues Canada then it cannot be a reason for the dismissal, that I exhausted all the remedies or not. During lawsuits between countries, it is not a standpoint. Please start a suit against Canada on the base of article 41 paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights. (120/1976 Sb., l. 41, odst. 1) Please issue a warrant of arrest against the Canadian judge for the jurisdiction of the European Union.

I am in need. Please send me 250 K, or 2500 K, if you can, or if it is too much, please send me 25 K if you can do this for me.

Account number:

IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005

SWIFT code CIBH HU HB

name: Peter Vargay

address: Hungary, Debrecen, Hatvan u. 1. c.Slovensk verze

(Pôvodné anglické znenie je niie.)

Pomoc!

Ak je niekto z Vaich priateov alebo znmych policajtom, prokurtorom, sudcom, zamestnancom niektorého z ministerstiev, politikom i sn cirkevnm initeom, zalite mu prosm tento mail. Bohuia som nebol schopn njs konkrétne adresy. Chcel by som poiada vs prli ta tento text.
Pomôte mi, prosm. Nachdzam sa vo vemi akej situcii. Som matematik, vedec, ete pred niekokmi rokmi som patril k tm zmonjm. Po celé roky som pracoval na vvoji potaovch systémov pre ochranu intitci s kovm vznamom pre bezpenos ttu. Sm som 10 rokov pracoval na vvoji globlnej antivrusovej ochrany Najvyieho sdu Maarskej republiky, ale moje ochranné systémy po niekoko rokov chrnili tie vetky colné rady, chemické a farmaceutické tovrne, obrovské oceliarne - jediné svojho druhu v krajine, tlaiarne, nemocnice i radnice. Moje programy zabezpeovali antivrusov ochranu celkovo 20 tisc potaov. Ako som uviedol, il som v hojnosti a vlastnil som tyri byty.
Pred piatimi rokmi vak bol v Kanade proti mne vynesen rozsudok, na zklade ktorého som musel preplati celkovo 850 000 €, z toho 800 000 € naprosto nezkonne a bez akéhokovek prvneho zkladu. V dôsledku toho som sa stal takmer bezdomovcom. Kanada zastva stanovisko, e som sa poas sdneho sporu dopustil chyby, pretoe som nemohol predloi ist dokument, a poda ich nzoru takto lovek nem prvo ani na spravodlivé konanie, ani na odvolanie, ani na zkonn rozsudok, a preto som sa za trest nemohol zastni pojednvania proti mojej osobe, za trest nebolo vykonané dôkazné konanie (a to ani s druhou stranou) a za trest dosiahla odchlka od zkonnej sadzby 800 000 €. Za trest musm doivotne plati dôchodok vo vke 1 090 € mesane pre zdrav dvadsapäron enu, ktor u nikdy v ivote nemus pracova, hoci sa jedn o osobu v produktvnom veku a nim nepostihnut. I to je v rmci trestu za môj dajn prehreok. Neby tohto trestu, spomnan osoba by nebola zskala ani halier dôchodku, pretoe na neho zo zkona nem nrok, ja vak, ako sa zd, nemm nrok na zkonn rozsudok. Dnes u mi ni nezostalo, traja rodinn prslunci zomreli, jeden ochorel na rakovinou a pä rokov som nevidel ani svoje deti, pretoe asou trestu je aj znemonenie kontaktu s demi. Bol proti mne uplatnen trest nezkonného rozsudku, lebo na poiadanie kanadského sdu som nebol schopn predloi finanné dokumenty jednej maarskej firmy. Cel rodina vedca ijceho v najsilnejej krajine sveta (E) predsa nemôe zahyn len preto, e sa jeden kanadsk sudca prepotal o 800 000 €, e jeden kanadsk sudca nie je ochotn vynies rozsudok v slade so zkonmi.
Men prvnikov mojej eny v tomto spore: Israel a Goldstein, meno sudcu: Waldman.
V Kanade dolo i k prpadu, e kapitn zaocenskeho plavidla v prstave neodovzdal ist dokument. Proti firme sa zaalo konanie za nepredloenie dokumentu, avak firma z neho bola vylen a za trest bola cel lo zhaban. Posdka plavidla sa nedopustila paovania ani iného trestného inu, Kanada vak napriek tomu zastva nzor, e strany môu vyli z konania, a za tchto okolnost môu sudcovia vyna rozsudky poda vlastnej vôle. Jedna nkladn lo pre kus papiera. Somlski pirti s svät pustovnci v porovnan s Kanadou. Jedn sa o efektvny spôsob krdee nkladnch lod, nie je to hlpy spôsob somlskych pirtov.
Kanada sa v oblasti prvneho systému uber proti prdu. Je oraz viac vylen, k nepatrnej asti rozsudkov vyhotovuj odôvodnenia, neexistuje oficilne vynesenie rozsudku. Sudcovia prijmaj nezkonné rozsudky, pravidelne nevykonvaj iadne dokazovacie konanie, rovnako ako v mojom prpade. Vldne tu neznalos a nedodriavanie zkladnch prvnych noriem. Kedysi tam bola jurisdikcia na pomerne vysokej rovni. tal som niekoko zkonov z 20. rokov 20. storoia a oboznmil som sa tie s niekokmi rozsudkami vrtane dokonalého zdôvodnenia; jednalo sa o spisy ako v Eurpe alebo v USA, dnes vak to vetko upadlo do zabudnutia. o sa tam teraz deje, nemono nazva prvnym poriadkom.
Eurpska nia sa dnes stala najsilnejm ttom sveta, federciou s vlastnm ministerskm predsedom, s vlastnm ministrom zahraniia a s vlastnmi ozbrojenmi silami. Prakticky s to akési Spojené tty eurpske. Naliehavo Vm prosm, aby ste nepripustili, e by Kanada toto robila so mnou, prpadne s inm vedcom. Preo by mal najsilnej tt zemegule pripusti, aby Kanada neslchanmi justinmi podvodmi oobraovala, prenasledovala a privdzala na pokraj nemajetnosti jeho najnadanejch vedcov a hnala do zhuby aj ich rodiny? Naliehavo Vs iadam, aby to Kanade neprelo.
U Medzinrodného sdu v eneve som poiadal o zaat konania proti Kanade, prsluné spisy prikladm. Medzinrodn sd moje sanosti nleite nepreetrovala s odôvodnenm, e som v Kanade proti rozsudku nepodal odvolanie. Odvola som sa vak samozrejme nemohol, a to prve preto, e som bol z akejkovek formy asti na sporu, a to aj z odvolacieho konania vylen. Poksil som sa Medzinrodnému sdu objasni, e akémukovek odvolaniu bolo zamedzené, ale ani potom vec nleite nepreskmala a tvrdil, e nebolo podané odvolanie. Pritom bolo zamedzenie monosti odvolania vlastnm predmetom sanosti. O tom, e Medzinrodn sd si napokon mnohé skutonosti uvedené v mojich podaniach chybne vyloil, sa môete presvedi v prlohe. Jeden z argumentov, na ktorch sa konené rozhodnutie zaklad, znie, preo som sa nepoksil o konania o stavnej sanosti, pritom som vak u v skorom podan poukzal na skutonos, e kanadsk stava neposkytuje ochranu prv, ktoré s predmetom sanosti. Ako sa zd, v mojom podan nebola venovan pozornos pasi, kde v niekokch bodoch podrobne rozoberm, preo stava neposkytuje ochranu tchto prv. Medzinrodn sd toti vo svojom rozhodnut necituje t as môjho podania, kde je popierané tvrdenie ods 4.4 tohto rozhodnutia, a svoje konené rozhodnutie odôvoduje vlastne tmto odsekom.
Prosm, aby ste zaalovali Kanadu v rmci medzittneho sporu. Len na tejto platforme mus toti Medzinrodn sd sanos preskma a vynies nleit rozsudok, k omu na zklade mojej sanosti nemohlo dôjs. Ak dôjde k cezhraninému sporu, potom nemôe posli ako argument pre odmietnutie fakt, e neboli vyerpané monosti odvolania. V medzittnom spore nie je tto skutonos smerodajn. Prosm, aby ste zaali konanie proti Kanade na zklade lnku 41 odsek 1 Medzinrodného paktu o obianskych a politickch prvach. (Uverejnené v Zbierke zkonov . 23/1976 strana 570.) V rmci monosti vyhlste aj na zem Eurpskej nie ptranie po sudcovi.

Ja som v ndzi. Prosm polite mi 10 €, alebo 100 €, ak je to moné, alebo ak je prli vea, polite mi 1 €, ak sa to d urobi pre ma.
slo tu:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT kd CIBH HU HB
Meno: Peter Vargay
adresa: Maarsko, Debrecen, Hatvan U. 1. c.
 
Help me!

Please, if anyone of your friends or acquaintances works as a policeman or judge or prosecutor or lawyer or politician or works for any Ministry or any church, please forward this email to him/her. Unfortunately, I was not able to find their addresses.
Please, help me; I am in a very big trouble. I am a mathematician scientist; I was rich until a few years ago. I developed computer anti virus security systems for the most important for the most security protected government organizations and factories of my country, for many-many years. I developed the whole anti-virus security system for the Supreme Court of Hungary for 10 years, and the protection system developed by me protected all the customs office all over the country, chemical and pharmacy factories, the only and big steel factory, printing houses, hospitals, city halls, schools. All together more than 20 thousands computer were protected by my scientific programs. I was rich, I owned 4 apartments.
A Canadian court passed a 850 000 € judgement against me five years ago, from which more than 800 000 € is totally unlawful, without any legal ground. I became almost totally homeless from this judgement. The point of view of Canada is that I made a mistake during the proceeding when I was not able to obtain a document, and their position is that a person like this is not entitled to a fair trial, has no right to appeal, is not entitled to a judgement according to the law. So they disqualified us, they did not allow our party to participate in my own lawsuit, they did not conduct any evidence taking procedure, the judge departed from the law by more than 800 000 €, all of these as a punishment. I have to pay monthly 1 090 € lifelong spousal support for a healthy 25 years old woman as a punishment, and she never has to work any more in her life, while she is totally able to work, she is not in need, all of these for my alleged mistake as a punishment. If there was no punishment, then she could not have had any spousal support, not even one cent, since she is not entitled to it according to the law, but I am not entitled to a judgement according to the law as a punishment. All my assets has gone by now, 3 of my family member died, 1 diagnosed with cancer, I have not seen my child in the past 6 years, since not allowing me to see my child is also part of the punishment. The unlawful judgement is my punishment, because I was not able to obtain the financial papers of a Hungarian company, which was demanded through me by the Canadian court. A whole family, a whole family of a scientist, a family of a scientist of the strongest country around the world (European Union) cannot die just because a Canadian judge miscalculate the judgement by 800 000 €, just because a Canadian judge is not willing to pass a judgement according to the law.
The two lawyers of my wife were Ms. Israel and Mr. Goldstein; the judge was Ms. Waldman in this proceeding.
There was a Court case in Canada, in which the captain of a foreign freight ship did not file a document in the seaport after the arrival, they were suited for this, they were disqualified from the proceeding, and finally the whole ship was taken away. The ship did not smuggle anything, and no any other crime was committed, just Canada simply imagines, that one of the parties can be disqualified, and the judge can pass a judgement whatever he wants after only one party has remained in the proceeding. One freight ship for a piece of paper. The Somali pirates are holy hermits compared with Canada. This is the efficient way of stealing freight ships, not that stupid way of the Somali pirates.
Canada is developing backward in the law science. There are more and more disqualifications from proceedings and trials, very few percentages of the judgments have reasoning part, there is absolutely no public pronouncement of judgements all over the country, not even one. The judges pass judgments contradicted the law; they systematically do not conduct any kind of evidence taking procedure, like the judge did not conduct it in my case either. The judges do not know even the most fundamental principles, they do not understand them, and they do not observe them. There was a pretty good administration of justice in Canada long time ago, I have read laws and judgements with excellent reasoning part from the 1920’s, they were as good as the Europeans or USA ones, but they have forgotten everything for today. The thing there cannot be named as administration of justice.
The European Union became the strongest country of the world for today. This is a federation with own Prime Minister, own Minister of Foreign Affairs, and own army. Practically, we can say, this is the United States of Europe. I request you, I beg you, do not allow Canada to do this with me or with other scientists of the European Union. Why would we allow, why would the strongest country of the world allow for Canada to plunder the scientists of the strongest country of the world, to amuse itself with playing with these scientists, to rush the families of the scientists of the European Union to the death, to make the rich scientists of the European Union homeless with incredible judicial frauds? I ask, I beg, please do not allow Canada this.
I started an international court process against Canada in front of the Geneva International Court, the submissions can be found in the attachment of this email, joined into one document. The International Court did not examine the merit of the complaint, because I did not finish any appeal process against the judgement in front of a Canadian court. But I was not able to appeal exactly because I was disqualified from all the court processes in Canada, even from all the appeal processes. We explained to the international court that all the appeal was forbidden, and after it, they did not examine the merit of my complaint because I did not appeal. But this was exactly we complained about, that we were not allowed to appeal. We explained that we tried to launch the appeal but our documents were rejected by the court of second instance. The international court misunderstood lots of things from our submissions; you can check everything in the attachment. One of their arguments was that we did not exhaust the constitutional challenge while it was an effective and available remedy and they established the final conclusion on this argument. But we explained in one of our submissions that the Canadian Constitution does not protect the rights which we complained about so the constitutional challenge cannot be effective. It seems, they did not find the part of our submission, which proved in detail that the Constitution does not protect the complained rights. Since the international court did not quote our doubts for the para 4.4 of the Decision, and their final conclusion is reasoned by the para 4.4.
I would like to request you to sue Canada as one country sues another country. Since if a country sues Canada then the international court must examine the merit of the complaint and they must decide about the merit of the case, which they did not do for my complaint. If a country sues Canada then it cannot be a reason for the dismissal, that I exhausted all the remedies or not. During lawsuits between countries, it is not a standpoint. Please start a suit against Canada on the base of article 41 paragraph 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights. (Uverejnené v Zbierke zkonov . 23/1976 strana 570.) Please issue a warrant of arrest against the Canadian judge for the jurisdiction of the European Union.

I am in need. Please send me 10 €, or 100 €, if you can, or if it is too much, please send me 1 € if you can do this for me.
Account number:
IBAN: HU82 1070 0141 6515 8795 5000 0005
SWIFT code CIBH HU HB
name: Peter Vargay
address: Hungary, Debrecen, Hatvan u. 1. c.Poznmka redaktora

V noci z 26. na 27. dubna zaplavila tato zprva e-mailové schrnky v mnoha zemch. Jazykov mutace zprvy byla pizpsobena mstem doruen. Do eskch e-mailovch schrnek byl doruen tento text napsan dobrou etinou a za nm nsledoval anglick peklad.

Zprva obsahovala také 2 plohy:

Vekeré obdrené vzorky byly pravdpodobn rozeslny z domény axelero.eu (nahodne_jmeno@axelero.eu). Podle vpisu EURIDu je jako registrant - technick kontakt uvedeno stejné jméno jako ve ve zmiovanch dokumentech.

Cel dlouh text siln pipomn nigerijsk scam typu "byl jsem bohat, ale diktatura m vyhn ze zem a potebuji kad dolar", ale tentokrt vekeré kontakty, vetn banky jsou v Maarsku.

Co pesn za touto spamovac akc vz zatm nelze pesn urit. Je moné, e se jedn o promylené zkombinovn a zneuit veejn dostupnch informac, ale ani ostatn moné verze, vetn pravdivosti nejsou doposud zcela vyloueny.

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/madarsky-spam----pomoc-peter-vargay/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1077

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil