Rychl vyhledvn

Reklama

Co nm politici neekli o radaru v R

Prvn vskyt: 02.2007

Text hoaxu

RADAR USA V R - POLETE DL

Co nm politici "zapomnli" ct?
René Bartoek(*1970. Sedm let ije v USA.) 25.1.2007

Podmnky americké vldy ohledn statusu své ppadné vojenské zkladny v eské republice jsou de facto sttem ve stt. Praha by nemla prvo vstupu do zkladny, monost kontroly jakchkoliv aktivit americké strany.Navc by zamstnanci zkladny byli vyjmuti z jurisdikce soud eské republiky po celém zem sttu. Takové prvn imunit se net ani diplomatick sbor zahraninch ambasd. Pro bychom na zem republiky mli pipustit pro vojky ciz mocnosti privilegia, kter pslu stavnm initelm R? Jaké maj zkuenosti s americkou vojenskou ptomnost v jinch zemch?

Nebylo by od vci podvat se trochu na historii zkladny USA Thule v Grnsku. Tato vojensk bze byla pvodn meteorologick stanice, tajn v padestch letech pestavn na vojenskou zkladnu v rmci projektu "Blue Jay". Nikdo se nikoho na nic neptal. V roce 1968 dolo v oblasti Thule k vné nehod, kter mohla skonit katastrofou. Ztil se do moe bombardér B-52 se tymi vodkovmi bombami na palub. Nikdo nikoho o niem neinformoval. Naopak rozbhla se desinforman kampa. V roce 1991 studie o radioaktivnm pozad podala exaktn dkazy o nadmrném mnostv plutonia, které se pouv jako materil pro iniciaci vbuchu vodkové bomby v oblasti. Jedna z vodkovch pum nebyla nalezena. V komplexu zkladny byly tajn skladovny nuklern zbran bez vdom Kodan. Teprve v roce 1995 Dnsko piznalo vinu a zaplatilo odkodnn obanm Dnska a Grnska, kte byli vystaveni radioaktivit pi prci na americké zkladn, lo o sumu zhruba 15 000 000 dolar. Pro bylo finann odkodnn za americkou havrii a americké nuklern hlavice peneseno na dnského daového poplatnka nemm zdn? V roce 2001 se president Bush obrtil osobnm dopisem na premiéra Grnska, aby intervenoval v prospch modernizace radar v Thule. Koda protestovala, protoe Grnsko je mandtnm zemm Dnska. Odpovd emisar USA na "odbornch konferencch" o "dvojité slabosti" Dnska bylo, e ..."Dnsko je slab evropsk ekonomika a len NATO". Jist povzbudiv signl z americké strany pro R nebo Polsko.

Te se podvejme ponkud ble na nkteré technické aspekty ohledn radarové techniky a z toho plynouc rizika a dopady na ivot lid. Teba takov radar na sthacch letounech se na zemi nezapn mimo ppady, kdy pozemn personl provd testy a drbu. V tomto ppad je testujc technik obleen ve specilnm olovném obleku. Vkon tohoto zazen je dov v kW. Radar systému Aegis 4 na lodch US NAVY m pulzn vkon okolo 20 MW. Pi bombardovn v Kosov 1998 udlala obsluha radaru amerického kinku USS CG- Siloh chybu a zapnula radar blzko italského pobe u pstavu Naples. Byla zniena nkter technick zazen meteorologickch stanic a opertor mobiln st, kter byla nkolik dn mimo provoz. Jaké byly dopady na zdrav lidi, nm me piblit situace z Azerbajdnu. Tajn sluba Azerbajdnu odmtla poskytnout informace ohledn monch zdravotnch rizik pi provozu dvou radar US v oblasti Astara a Khizy. Studie éfa Nezvislého centra pro vzkum ivotnho prosted uvd, e devtkrt vzrostl vskyt rakoviny, tinctkrt onemocnn jater a devatenctkrt vzrostl poet dt narozench s vrozenmi vadami. Nepodailo se m bohuel zjistit jak radar tam je. Specifikace radaru FSP=117 je 20-24 MW zivého vkonu podle toho, jestli systém je mobiln nebo ne. Radar uren pro americkou zkladnu v R je kolos o pulznm vkonu 1000MW. To je 20 krt tolik ne vkon radar, o kterch byla e. Negativn dopady se projev dov v okruhu destek km. Navc i pi bezchybném provozu me dojt k odrazu vln o ionosféru. Pro zajitn provozu je nutn zdroj energie okolo 5 MW. Na zkladn m bt 200 lid. Zdroj energie mus bt nezvisl na okol. Vezmeme-li v potaz jet poadavky na bezpenost a utajen objektu je tém jisté, e pjde o podzemn atomov reaktor. Zkladn technické specifikace mus mt esk strana k dispozici, pesto o nich nae "svobodn nezvisl privtn média" neinformuj. Obyejn lidé jsou elitami degradovni na masu, kter nem bt informovna o negativnch skutenostech a u vbec nem mt prvo bt zapojena do schvalovn tak zvaného procesu jakm bezesporu je vybudovn US vojenské zkladny mimo jakoukoliv pravomoc R.

Vlda ani parlament nemaj mandt k takovému rozhodnut bez referenda. Nemluv o pozici vldy stojc na dvou pebhlcch a hlasech Strany zelench, kter ve svém volebnm programu slbila podporu referenda a odpor vi atomové energetice. Na zklad volebnch program toti volii dvali své hlasy.
Zmrn jsem se vyhnul geopolitickm hlediskm ohledn toho, proti jaké hrozb m bt zkladna postavena. Samozejm na to mm nzor, ale domnvm se, e jde o dleit veejn zjem, kter by ml bt vysoko postaven nad njaké politikaen.

Uvdomme si, e esk republika je mal hust osdlen zem. A radar o tchto technickch parametrech bude mt znan negativn dopad na tisce oban eska a my nebudeme mt monost to vbec ovlivnit. Mysleme na budoucnost. A budoucnost a bohatstv kadého nroda jsou jeho dti!!!

S pozdravem

Stanislav Hudec
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Strana 1 ze 3 DOC dokumentu

Strana 2 ze 3 DOC dokumentu

Strana 3 ze 3 DOC dokumentu

Poznmka redaktora


Zprva se bu jako klasick text emailu nebo ve form piloeného DOC dokumentu. Text je ve skutenosti okoprovanm lnkem ze serveru ZVEDAVEC.ORG .
Pan Hudec, kter je pod textem uveden (i se vemi kontakty) se od textu distancuje!

V ptek 17.8.2007 byl na iDNES on-line rozhovor o kodlivosti radaru s RNDr. Ludkem Pekrkem, DrSc. z Nrodn referenn laboratoe pro neionizujc zen Sttnho zdravotnho stavu v Praze.

Dal informace naleznete v piloench odkazech.

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/co-nam-politici-nerekli-o-radaru-v-cr/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=677

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil