Rychl vyhledvn

Reklama

Cholesterolov le

Prvn vskyt: 04.2011

Text hoaxu


Dwight Lundell MD

My lkai se vm nam vzdlnm, znalostmi a autoritou si asto rozvineme dosti velk ego, kter nm ztuje piznat, e jsme se mlili. Take tady to je. Oteven piznvm, e jsem se mlil. Jako kardiochirurg s ptadvaceti lety praxe jsem vykonal vce ne 5000 operac srdce, a dnes piel den, abych napravil svj omyl lkaskmi a vdeckmi fakty.
Mnoho let jsem praktikoval s dalmi prominentnmi chirurgy oznaovanmi za “tvrce veejnho mnn”. Bombardovni vdeckou literaturou, neustle na seminch, jsme my tvrci veejnho mnn trvali na tom, e onemocnn srdce je jednoduchm dsledkem zven hladiny cholesterolu v krvi.
Jedinou pijatelnou lbou bylo pedepisovn lk na sniovn cholesterolu v krvi a diety s velmi nzkm obsahem tuk. Pochopiteln jsme trvali na tom, e takov dieta sn hladinu cholesterolu a vskyt onemocnn srdce. Odchlen se od tchto doporuen bylo povaovno za kacstv a mohlo dokonce vst k alob.
Nefunguje to!
Tato doporuen ji nejsou vdecky ani morln obhajiteln. Ped nkolika lety bylo zjitno, e skutenm dvodem onemocnn srdce jsou znty stn tepen, a toto zjitn vede pomalu ke zmn zpsob, jakm budou onemocnn srdce a dal chronick nemoci leny.
Dlouho zaveden dietrn doporuen vytvoila epidemii obezity a cukrovky, jejich nsledky por mrtnost, lidskm utrpenm a ekonomickmi nsledky jakoukoliv epidemii moru v historii.
Akoliv 25% lid bere drah statiny, a akoliv jsme snili mnostv tuku v potrav, tento rok zeme na onemocnn srdce vce Amerian ne kdykoliv dve.

Statistici z American Heart Association ukazuj, e 75 milin Amerian trp onemocnnm srdce, 20 milin m cukrovku, a 57 milin je j ohroeno. Tyto nemoci postihuj stle mlad a mlad lidi ve stle vtm a vtm mnostv.
Jednodue eeno, pokud by nebyly v tle ptomny znty, nen mon, aby se na stnch tepen usazoval cholesterol a zpsoboval onemocnn srdce a mrtvice. Bez znt by se cholesterol pohyboval voln tlem, jak to proda zamlela. Jsou to znty, kvli kterm se cholesterol usazuje.
Znt nen nic komplikovanho - je to jednodue pirozen obrana tla ped nepteli, jako jsou bakterie, toxiny nebo viry. Znt je dokonal ve sv funkci ochrany tla ped tmito bakterilnmi a virovmi vetelci. Nicmn pokud tlo neustle vystavujeme zrannm toxiny nebo potravou, k jejmu pjmu nen uzpsobeno, dojde k nemu, emu se k chronick znt. Chronick znt je pesn tak kodliv, jako je akutn znt prospn.
Kter rozumn lovk by se vdomn vystavoval potravinm a jinm ltkm, o kterch v, e pokozuj jeho tlo? Dobe, mon kuci, ale ti se k tomu alespo rozhodli dobrovoln.
My ostatn jsme se jednodue dreli doporuen stravy, kter obsahuje nzk mnostv tuk a vysok mnostv polynesaturovanch olej a sacharid, ani bychom vdli, e neustle pokozujeme sv tepny. Toto opakovan pokozovn vede ke vzniku chronickch znt, kter vedou k onemocnn srdce, mrtvicm, cukrovce a obezit. Jet jednou to zopakuji. Porann a znty naich tepen jsou zpsobovny nzkotunou dietou, kter nm byla po lta doporuovna zdravotn vdou.
Co je nejvtm vinkem chronickch znt? To je jednoduch, je jm pebytek jednoduchch vysoce zpracovanch sacharid (cukr, mouka a vechny produkty, kter jsou z nich vyrobeny) a nadmrn konzumace omega-6 rostlinnch olej, jako jsou sjov, kukuin a slunenicov, kter se nachz v mnoha zpracovanch potravinch.
Pedstavte si na chvli, e drsnm kartem opakovan pejdte pes svoj ki, dokud nezerven a nezane takka krvcet. eknme, e to budete dlat nkolikrt denn po dobu pti let. Pokud dokete snet bolestiv kartovn, budete mt nakonec na ki krvcejc, oteklou infikovanou oblast, jej stav se bude s kadm dalm kartovnm zhorovat. To je dobr zpsob, jak si pedstavit proces zntu, kter me prv te probhat ve vaem tle.
Bez ohledu na to, kde k zntu dojde, jestli uvnit nebo na povrchu vaeho tla, jde vdy o tot. Nahldl jsem do tisc a tisc tepen. Nemocn tepna vypad, jako by nkdo vzal kart a opakovan rozdral jej stny. Nkolikrt denn vytvej potraviny, kter jme, mal zrann, na n nae tlo opakovan odpovd tvorbou znt.
Akoliv mme rdi sladkou chu koblihy, nae tlo na n odpovd poplachem, jako by dorazil neptel vyhlaujc vlku. Potraviny pln cukru a jednoduchch sacharid, nebo zpracovan s omega-6 oleji, aby vydrely dle v reglech supermarket, jsou ji dlouhou dobu zkladem na stravy. Tyto potraviny pomalu kadho otravuj.
Jak vede snzen obyejn koblihy ke tvorb zntu a nemoci?
Pedstavte si, e vylijete na svoj klvesnici sladk sirup, a zskte pedstavu o tom, co se stane ve vaich bukch. Kdy snme jednoduch sacharidy jako cukr, hladina cukru v krvi rychle vzroste. V odpovdi na to zane nae slinivka vyluovat inzuln, aby tento cukr pesunul do bunk, kde bude uskladnn jako zsoba energie. Pokud jsou buky pln a dal glukzu nepotebuj, odmtnou j.
Pokud vae pln buky extra glukzu odmtnou, hladina cukru v krvi roste, co vede k dal produkci inzulnu, a cukr je promnn na tuk a uskladnn v tukovch tknch.
Co m toto vechno spolenho se znty? Hladina cukru v krvi je udrovna ve velmi zkm rozsahu. Nadbyten molekuly cukru se toti navazuj na rzn blkoviny, kter pot pokozuj stny tepen. Tato opakovan pokozen vedou k tvorb znt. Kdy si nkolikrt denn zvednete hladinu cukru v krvi, je to stejn, jako byste si rozdrali vnitky vaich citlivch tepen.
I kdy to nevidte, bute si jist, e k tomu dochz. Bhem ptadvaceti let jsem vidl vce ne 5000 pacient, kte mli vichni jedno spolen - znty ve svch tepnch.
Vrame se zpt ke koblize. Tato nevinn vypadajc dobrota obsahuje nejen cukr, ale byla tak upeena v jednom z mnoha omega-6 olej, napklad v sjovm. Brambrky a hranolky jsou peeny v sjovm oleji. Zpracovan potraviny jsou vyrbny s omega-6 oleji, aby se prodlouila jejich ivotnost v supermarketech. Akoliv pat omega-6 oleje mezi esenciln - jsou soust kad bunn stny, kter kontroluje vmnu ltek mezi vnitkem buky a okolm - mus bt konzumovny ve sprvnm pomru k omega-3 olejm.
Pokud se tato rovnovha posume ve prospch plin konzumace omega-6 olej, bunn membrny produkuj chemiklie zvan cytokiny, kter pmo zpsobuj znty. Dnen strava obsahuje extrmn nepomr mezi tmito oleji. Nerovnovha se pohybuje mezi 15:1 a ke 30:1 ve prospch omega-6. To znamen obrovsk mnostv cytokin zpsobujcch znty. Optimln a zdrav pomr by ml bt 3:1.
Aby to bylo jet hor, nadbyten vha, kterou sebou dky tmto podravinm noste, vede ke tvorb peplnnch tukovch bunk, kter produkuj velk mnostv prozntlivch chemikli, kter zhoruj pokozen zpsoben vysokou hladinou cukru v krvi. Proces, kter zaal koblihou, se promn v zaarovan kruh, kter vede k onemocnn srdce, vysokmu krevnmu tlaku, cukrovce a nakonec Alzheimerov nemoci.
Nelze utct ped skutenost, e m vce konzumujeme pipravench a zpracovanch potravin, tm vce si kad den pidvme k zntm. Lidsk tlo nebylo navreno ke zpracovn potravin plnch cukr a omega-6 olej.
Existuje pouze jedin zpsob, jakm lze znty odstranit, a tm je nvrat k potravinm blim k jejich prodnmu stavu. K budovn svaloviny potebujete jst vce blkovin. Vybrejte si sacharidy, kter jsou velmi komplexn, jako napklad ovoce a zeleninu. Omezte nebo eliminujte zntliv omega-6 oleje jako kukuin a sjov, a zpracovan potraviny, kter je obsahuj. Jedna lce kukuinho oleje obsahuje 7,280 miligramu omega-6. Sjov ho obsahuje 6,940 mg. Pouvejte msto nich olivov olej nebo mslo vyroben z mlka krav ivench trvou.
ivoin tuky obsahuj mn ne 20% omega-6 a jsou mnohem mn zntliv ne dajn zdrav rostlinn oleje. Zapomete na “vdeck fakta”, kter vm byla po dlouhou dobu vtloukna do hlavy. Vdeck fakta, podle kterch saturovan rostlinn tuky zpsobuj onemocnn srdce ve skutenosti neexistuj. Vdeck fakta, podle kterch zvyuj saturovan tuky hladinu cholesterolu v krvi jsou tak velmi slab. A protoe vme, e cholesterol nen pinou onemocnn srdce, jsou dnes obavy ze saturovanch tuk jet absurdnj.
Cholesterolov teorie vedla k beztunm nebo nzkotunm doporuenm, kter dle vedla ke vzniku potravin, kter nyn zpsobuj epidemii znt. Medicna udlala obrovskou chybu, kdy doporuovala lidem, aby se vyhbali saturovanch tukm a upednostovali potraviny s vysokm obsahem omega-6 olej. Nyn mme epidemii znt tepen, kter vede k onemocnnm srdce a dalm tichm zabijkm.
Co mete udlat je dt pednost skutenm potravinm, kter jedla vae babika, a vyhnout se tm, kter nos vae matka z regl supermarketu plnch zpracovanch potravin. Eliminac zntlivch potravin a pidnm esencilnch ivin z nezpracovanch potravin mete odstranit pokozen vaich tepen zpsoben dnen typickou stravou.

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby


Cholesterolov le nek pravdu

ZDROJ: http://www.fzv.cz/fzv/aktivity/clanky/odborne-clanky/203-cholesterolova-lez-nerika-pravdu-.aspx

Vposledn dob se zejmna po internetu lnek americkho lkae Dwighta Lundella, kter se vnm vnuje problematice lby cholesterolu pomoc diety svelmi nzkm obsahem tuk. Ve svm stanovisku odmt souasn nzor lkask veejnosti, e dieta svelmi nzkm obsahem tuku pispv ke sniovn hladiny cholesterolu v krvi a omezovn vskytu srdench onemocnn. Skutenm dvodem onemocnn srdce jsou podle nj znty stn tepen, vyvolan pebytkem jednoduchch sacharid (cukr, mouka a produkty, kter jsou znich vyrobeny) a nadmrnou konzumac omega-6 rostlinnch olej (jako jsou sjov, kukuin a slunenicov) a potravin znich vyrobench.

Jako jedin mon een, jakm lze znty odstranit, dr. Dwight Lundell vid nvrat kpotravinm blim k jejich prodnmu stavu. Doporuuje zaadit do jdelnku vedle blkovin komplexn sacharidy, nap. ovoce a zeleninu a omezovat potraviny, kter obsahuj omega-6 oleje. Msto nich doporuuje olivov olej nebo mslo vyroben z mlka krav ivench trvou.

Nzor odbornk

„Vltkov vmn lipid a jejich vztahu konemocnn cvn stny jet zstv cel ada nepoznanch aspekt. Nicmn je mlokter oblast vmedicn, kde by panovala tak irok shoda mezi experimentlnmi, klinickmi a epidemiologickmi daty, jako prv vtto oblasti,“ reaguje na kontroverzn lnek MUDr. Jan Piha, mstopedseda Fra zdrav vivy a vedouc laboratoe pro vzkum aterosklerzy vInstitutu klinick a experimentln medicny (IKEM). „Naprost vtina tchto dat potvrzuje vliv stic (nazvanch LDL) penejcch cholesterol vkrvi na vznik a komplikace aterosklerzy. Zntliv procesy jsou u naprost vtiny pacient zejm a druhotnm projevem aterosklerotickch zmn. Navc bylo opakovan prokzno, e snen cholesterolu jak dietnmi, tak pedevm farmakologickmi opatenmi doslova zachrauje ivoty rizikovch osob a pacient. Vuvedenm lnku byla vtina doposud znmch a spolehliv zskanch fakt ignorovna. Proto tento lnek povauji za naprosto nedvryhodn a zcela nesprvn zamen pouze na jedinou diskutovanou oblast zntlivch zmn cvn stny", uzavr svj koment MUDr. Jan Piha.“

Obdobn reaguje i Doc.MUDr.Vra Admkov,CSc.z Pracovit preventivn kardiologie IKEM, kter kuvedenm tvrzenm dodv: „Musm ci, e si velmi vm nzoru kterhokoli kolegy, je-li podpoen validnmi daty. Cholesterol je ltka tlu vlastn a bez nj by nebylo mon zabezpeit funkci mnoha ivotn dleitch pochod. Vuvedenm lnku D. Lundell hovo o svm dojmu o vztahu cholesterolu a kardiovaskulrnch chorob. Musm vak pipomenout, e kdybychom lili podle vlastnch dojm, vrtili bychom se vlb o nkolik stolet zpt. Analyzujeme-li data zskan seriznm vzkumem vesk republice, jasn znich vyplv, e vprbhu poslednch cca 20 let dolo kzsadnmu (tedy statisticky vznamnmu) poklesu hladiny celkovho cholesterolu a e ji vce ne 20 let je jasn dokazateln pokles mrt nsledkem onemocnn obhovho systmu u mu i en.“


Zvr

Pro objektivn posouzen tvrzen, uvedench vlnku Cholesterolov le, je nutn vzt vvahu nkolik dleitch aspekt. Za prv je nutn si uvdomit, e doktor Lundell vychz ze situace panujc ve Spojench sttech americkch, kde na zklad masivn lkask kampan dolo sice knahrazovn „patnch“ nasycench mastnch kyselin, ale jako nhrada byly pouity sacharidy, nikoliv jin, vhodnj tuky (tzv. „dobr“, pevn rostlinnho pvodu). Vtakovm ppad pak vysok konzumace sacharid spojen skonzumac nasycench mastnch kyselin a transmastnch kyselin za souasn nzk konzumace nenasycench mastnch kyselin, psob na lidsk zdrav opravdu negativn. Za druh je teba zohlednit, e pina znt nen ve vysok konzumaci omega 6 mastnch kyselin, ale v nzk konzumaci omega 3 nenasycench mastnch kyselin. Vivov doporuen WHO/FAO zbezna 2010 sice nedoporuuj vnovat pozornost pomru tchto mastnch kyselin, pouze zdrazuj, e je poteba zajistit jejich dostatek ve strav na kor tzv. „patnch“ tuk, ale pokud je zajitn dostaten pjem omega 3 mastnch kyselin, nen prozntliv psoben omega 6 mastnch kyselin v odborn literatue prokzno. Naopak nkter studie ukazuj, e za podmnek dostatenho pjmu omega 3 mastnch kyselin psob i omega 6 mastn kyseliny protizntliv. Je proto poteba vdostatenm mnostv konzumovat ob skupiny vcenenasycench kyselin. Ob jsou pro nae tlo nezbytn, ale protoe si je tlo neum vyrobit samo, musme je dodvat stravou (jejich zdrojem jsou nap. ryby, oky, margarny apod.)


Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/cholesterolova-lez/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=1142

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil