Rychl vyhledvn

Reklama

EZ je filuta - Tarif COMFORT

Prvn vskyt: 05.2007

Text hoaxu

EZ pipravil jednoduch trik, kterm vydl destky milin msn EZ destky milin msin pochopiteln nevythne z nikoho jiného ne z oban eské republiky.

Trik je velice jednoduch. Kad odbratel elektrické energie ped asem dostal od svého milovaného EZu brouru Oranov prvodce. Bné kecy na kvalitnm pape jste asi zahodili stejn jako vtina ostatnch. Zsadn chyba, kter z va kapsy pihraje EZu zbyten tém 150 K ron, které nemuste platit. V oné oranové broue je toti kdesi napsno, e vs v milovan dodavatel oranové energie automaticky pesunul do tarifu COMFORT.

Co je to takov COMFORT made in EZ?

Tento tarif pr obsahuje "irokou klu doplkovch slueb". Za mstn hovorné si mete zavolat na zkaznickou linku! Mete vyuvat nkterou z forem elektronické fakturace. V cen je i psemn korespondence s EZem...

Co vak dlat, pokud mte na chatovn jiné kamardy ne EZa? Tarif Basic vs vyjde ron o 142,80 K levnji pi stejnch cench elektrické energie.

Jak tyto penze uetit a jak pedevm zabrnit pln zbytené podpoe milovaného monopolisty, kter vyplc tak pkné ron odmny naim milovanm lenm jeho dozor rady?

Zkaznick linka EZu je 840 840 840. Mla by stt mstn hovorné. Na tomto sle se mete s tarifem COMFORT rozlouit.

Pokud to neudlte, podporujete EZ trik: Oproti minulému ped COMFORTNMU obdob EZ dky COMFORT triku zskv od kadého milinu odbratel navc naprosto bezpracn 12 milin korun kad msc.
Kolik je asi v R odbratel,kte se automaticky stali leny onoho COMFORTnho klubu, ani o tom vd?

Vidl bych to tak na ti miliny...
EZ je filuta
http://pardubice.bloguje.cz/img/cez1.jpg
EZ je ibal
http://pardubice.bloguje.cz/img/cez2.jpg
repro z oficilnch materil firmy EZ Firma EZ m jist zjem na solidnm informovn vech svch zkaznk.

Bude tedy jist vdn i za to, kdy o tomto COMFORT triku budete informovat své ptele.

Neplat zbyten?

Vyjden odbornka nebo zainteresovan osoby

Kvten 2007:

E-mailovou formou se zaala it nepravdiv informace o novch produktovch adch pro zkaznky Skupiny EZ.

Nabdka Skupiny EZ byla od 1. ledna 2007 rozena o nové dv produktové ady, a to Basic a Exclusive. Stvajc nabdka produkt byla marketingov pojmenovna jako ada Comfort.

Tyto ady se li rozsahem zdarma poskytovanch podprnch slueb a cenou. Vem zkaznkm zstala od 1. 1. 2007 zachovna toton cena a nabdka slueb, jakou mli ped zavedenm novch produktovch ad - tedy cena a nabdka odpovdajc ad Comfort. Bez svolen zkaznka se tak nezmnil ani rozsah obsluhy, na kter byl zvykl a kter je zakotven do uzavené smlouvy, ani nedolo ke zmn ceny.

Zkaznci nov zskali monost zvolit si i adu "Basic", dky n mohou uspoit 120 K ron. V rmci této ady je zpoplatnno ppadné vyuit call centra nebo obchodnch kancel, zdarma je komunikace pes internet a psemn korespondence.

V rmci ady Exclusive mohou zkaznci vyuvat poradenské sluby, nap. specializované poradenstv. Msn naven pevné ceny elektiny je 15,- K v ppad domcnost.

O nabdce novch produkt a slueb jsme informovali nejen v Oranovém prvodci, kter obdrel kad zkaznk ze segmentu domcnost do schrnky, ale i prostednictvm mediln kampan. Stejné informace zkaznk obdrel i na naich kontaktnch mstech.

E-mail tedy vychz z nesprvného pochopen novch produktovch ad (z domnnky, e dosud zkaznci vyuvali sluby v rozsahu a cen Basic, a k 1. 1. 2007 byli pevedeni na slubu Comfort). Ve skutenosti k niemu takovému nedolo.

Ivo M칻nek
manaer komunikace EZ
ZDROJ: WWW.CEZ.CZ


28.8.2007

Dobr den,

problematika je opravdu sloit a jej pochopen nen pro laiky peci jen jednoduché. Souvis s tm, e faktura za elektinu se skld z mnoha poloek. Pokusm se ji osvtlit co mon nejjednodueji

EZ Prodej zavedl od roku 2007 pro zkaznky z ad domcnost ti produktové ady.
- Comfort
- Basic
- Exclusive

Souasn dolo v dsledku nrstu velkoobchodnch cen elektiny i ke zven celkovch cen elektiny pro domcnosti (vetn regulovanch plateb za distribuci, které stanovuje Energetick regulan ad) prmrn o 7,6 % (v distribunm zem E.ON vzrostla o 8,7 % , v ppad PRE o 7,9 %).

Celkové naven cen elektiny je prmrné a projevilo se u vech produkt ve vech produktovch adch, a to u vech sloek ceny elektiny, ze kterch se cena elektiny pro koncové zkaznky skld, v ppad silové elektiny tedy u Pevné msn ceny, Vysokého i Nzkého tarifu.

Tyto zmny vdy respektuj naven nklad v jednotlivch stech, ze kterch se tarif skld a nemaj souvislost se zavedenm produktovch ad pro zkaznky od roku 2007, kterm jsme v rmci zvyovn nabdky slueb umonili oproti standardnm tarifm uetit i naopak vyut vyho rozsahu slueb. K vyslen spory/naven ceny nebylo moné pout jinou poloku ne Pevnou cenu, protoe vechny ostatn jsou kalkulovny dle potu spotebovanch MWh. Je to stanoveno i proto, aby i zkaznci s nzkou spotebou obdreli vznamnou slevu oproti celkové platb, co by pi slev na MWh neplatilo.

EZ je pod obrovskou veejnou kontrolou, neme si dovolit (a ani vteinu jsme takto nikdy neuvaovali) postupovat zpsobem, kter naznauje anonymn autor zmnného e-mailu.

Produktov ada Comfort zachovv rozsah slueb na stejné rovni pedchzejcho obdob a stejnou rove ceny pi zapoten shora uvedeného zven ceny

Produktov ada Basic m ni rozsah slueb, za vybrané poadavky eené pes call centrum pop. pes zkaznick centra zkaznk plat navc dle specilnho cenku (jeden poadavek za 35 resp. 50 K bez DPH. Na zklad takto sneného rozsahu obsluhy je pak zkaznkm poskytnuta sleva ve vi 10 K msn oproti ad Comfort, a to formou ni Pevné msn ceny. U této produktové ady je také zven ceny men ne prmrné. Ceny u VT a NT rostly obdobn jako u ady Comfort.

Produktov ada Exclusive nabz zkaznkm nadstandardn sluby pedevm v oblasti specializovaného poradenstv, cena elektiny je vak v tomto ppad vy, a to o 15 K oproti ad Komfort.

Eva Novkov
tiskov mluv
CEZ, a. s.,
Duhova 2/1444, 140 53 Praha 4

Doplujc odkazy


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/cez-je-filuta---tarif-comfort/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=693

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Cybersecurity Conference Prague 2020
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
SDRUEN INTERNETOVCH OBCHOD  Internet-Shops.cz
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
SECIT.SK
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Domna LEVNAVEJCE.CZ je na prodej.