Rychl vyhledvn

Reklama

AUTO - Nevte na tinctku

Prvn vskyt: 02.2004

Text hoaxu

Kdyby Vm nkdo kal, e 13 je neastn slo, nevte tomu!

13. ledna ve 13 hodin 13 minut (dle daj na stvrzence z bankovnho terminlu erpac stanice, mohu ukzat) jsem prv zaplatil u erpac stanice naftu svou platebn kartou. Naposledy.... Tedy naposledy svou....


Ale popodku...

Kdy jsem 13. ledna pijdl v Brn - Modicch ke lut erpac stanici f. Novotn, bylo mi divn, e vedle n stly dva dlouh nvsy a za nimi, a skoro v silnici tmavomodr FORD Mondeo kombi s tmavmi bonmi skly, take jsem si myslel, e je tam plno, ale kdy jsem pijel ble, tak jsem uvidl, e vechny stojany jsou voln. Zajel jsem tedy k tomu prostednmu a to modr auto nhle zajelo k vedlejmu stojanu.
Naepoval jsem naftu a el zaplatit do przdn prodejny. A prv ve 13 hodin 13 minut bhem tch 30 vtein, co jsem platil kartou, staili ti mladci z modrho auta se ochomtnout kolem mho vozu a propchnout mi pravou zadn pneumatiku. Zdrazuji, e v mm aut pitom celou dobu sedl kolega a e i pumpa je z 10 metr pozoroval, nebo mu byli podezel tm, e neepovali a navc nemli pedn SPZ, ale nikdo jsme si nevimli, jak to udlali, a ani to nen patrn ze zznamu bezpenostn kamery. Nicmn skutenost je 2 cm irok dra v m pneumatice z boku tsn pod vzorkem, patrn od irokho noe, kter asi mli v bot, take to s autem nijak nezahbalo a ani dn sykot slyet nebyl...
J jsem pak nastoupil (a oni dobe vidli, e penenku odkldm do pihrdky pod rdio), objel pumpu vpravo, oni vlevo a vzadu za pumpou mi zkili cestu. Dobe asi vdli, e tam bezpenostn kamery ji nejsou a mysleli si, e tam zastavm a zanu opravovat. U mho auta se vak defekt u nzkoprofilovch pneu prakticky vbec nepozn, a tak jsem je objel a pokraoval na Brno. Po nkolika km jsem omylem minul vjezd na dlnici na Prahu a a tam se zaaly ozvat divn zvuky od zadn npravy. Proto jsem hned po 300 m na kiovatce auto otoil zpt do opanho pruhu a po 100 m zastavil na zebe mezi vjezdem na D1 na Prahu a pokraovnm D2 na Bratislavu. Otevel jsem zadn dvee (mm krtk kombi - MPV, take bylo vidt stle a na volant), vyndal rezervu a opravoval pneu. Kolega mi prakticky nepomhal a stl nade mnou (je pitom skoro 2 m vysok) za autem. Po 10 minutch bylo opraveno, nasedli jsme a j ho odvezl k erpace ARAL, kde na nj ekal jin vz. A natst hned tam jsem nhle zjistil, e mi chyb penenka s diem, kter byla zastrena v pihrdce pod rdiem.

Kdy jsem mu okamit zavolal, tak mi ekl, e sice naproti nm v opanm jzdnm pruhu zastavilo na chvli modr auto, z nho vybhl asi 20let mladk s hndmi vlasy, kter se piel peochotn zeptat, zda nepotebujeme pomoci, a kdy ho odmtl, tak zase odeel (druh mladk zstal sedt v modrm aut pes silnici). Pestoe se kolega na nj dval jak pichzel i jak odchzel a za svodidla, pesto se asi pak stail jet njak vrtit (pes 2 jzdn pruhy na Bratislavu, stedn dlc ps se svodidly a 2 jzdn pruhy do Brna!), nepozorovan otevt pedn lev dvee a ukrst mi penenku se vemi doklady a kartami!

Byl to od nj sice opravdu bravurn, profesionln ukzkov vkon, ale mne piel na dost penz (ani za nbl li v metropolitn opee v New Yorku a s kvalitnjm hereckm obsazenm bych bval nezaplatil vce). Bylo to navc o to drzej, e cel tto jejich ukzkov akci pihleli shodou okolnost i policist, nebo jejich auto stlo 80 m ped nmi na pemostn a sledovali provoz a mli ns jak na dlani. Bohuel si nieho nevimli, nebo pr sledovali spe provoz na D1, na kter stli, ne na D2, kter byla s nmi pod nimi. Zbyten jsem tedy s opravou spchal ze strachu, aby mi neli dt pokutu za chybn stn na zebe a bez pouit trojhelnku, a te toho trpce lituji, vylo by mne to toti podstatn levnji!

A kdybych si zmizen penenky okamit neviml, mohlo to bt jet mnohem hor! Natst mi zstal telefon (by bez telefonnho seznamu blokanch linek karet, kter byl v ukradenm dii), ale pes telefonnho asistenta jsem se postupn dovolal do obou svch bank a okamit zablokoval platebn karty. Natst jsem to stihl o nkolik minut dve, ne ve 14.40 nkdo zadal ve 30 km vzdlench Rosicch tyikrt PIN na mou platebn kartu....

Oba podvodnci okol Brna dobe znaj, nebo velmi dobe vd, kde u pump jsou a kde ji nejsou bezpenostn kamery (eln zbry jim nevad, nebo pedn SPZ pi akci nemaj a vzadu za pumpou ji kamery obvykle nebvaj), stejn jako vdli, e i kdy se krde stala v Brn a jejich auto stlo ve smru do centra, e se mus na nejbli kiovatce jako j otoit do protismru a drze kolem mne projet na D1 a odjet a do 30 km vzdlench Rosic, nebo dobe vd, e bankomat v Rosicch je umstn mimo poboku KB a tud bez kamery. Chybou ovem je, e bankomat kartu jen zablokoval, ale nespolkl, zvlt tu tzv. embosovanou (s relifem), take na n mohli jet do plnoci alespo nakupovat v "drobnm" (v stkch sice "jen" do cca 10 000 K, ale zato opakovan). Take te ji jen s naptm oekvm, kolik toho do plnoci, do kdy za nkupy na embosovanou, by ji zablokovanou kartu ru jet jej majitel, staili nakoupit, nebo u nich stek nemus obchodnk, kter m msto elektronickho terminlu pouze imprinter (tzv. ehliku), ovovat PIN a volat do kartovho centra, ale sta mu pouze ovit si podpis (za jeho shodu s kartou ale ru on!).

tchou mi snad jen me bt, e kdybych bval zastavil hned za pumpou a nevydal jim ihned dostaten ochotn vechny sv a kolegovy finann a jin snadno zpeniteln prostedky, mohl jsem skonit nejen bez penz (to v kadm ppad) a mobilu, ale v lepm ppad navc jet s podnou nakldakou, v tom horm pak teba s kudlou v bie. I tak je to ale dost slab tcha.....

Obracm se tmto proto na vechny, kte to budou st, aby si nejen dvali sami vt pozor, pokud po zastaven u pumpy nebo jinde maj nhle przdnou pneumatiku (oba podvodnci toti sv "pedstaven" pes vzrstajc zjem Policie pro velk spch pravideln opakuj), a nemysleli si jako j, e zrovna jim se to stt neme, zvlt kdy nejedou sami a opravuj pod dohledem policie, ale pedevm pokud by nkde uvidli tmavomodr FORD Mondeo kombi souasnho typu s tmavmi bonmi skly (novch ford Mondeo me bt sice v republice i nkolik tisc, kombk sotva nkolik set, tmavomodrch pak mon nkolik destek, ale s kouovmi bonmi skly asi jen jeden jedin, a pokud bude nkde bez pednho sla, tak je prv v akci), aby nevhali ihned na nj upozornit bu mne caoh@volny.cz, nebo radji pmo Policii, zvlt pak tu v Brn (nap. pes tsovou linku 158) nebo tu v Rajhradu u Brna, kter to vyetovala (tel. 547 232 193) a kter by uvtala jakkoliv dal poznatky, zvlt pak slo zadn SPZ, nebo to jejich auto pravdpodobn nen kraden.


P.S.: Prosm polete tuto zprvu vem, kterch se me tkat, nic za to sice nedostanete (nato telefon Ericsson, jako pr pi peposln jinch mail), ale i kdyby se nepodailo ty lumpy vyptrat a chytit, pomete tm alespo ochrnit sv kolegy !!!

P.P.S.: I kdy m pak i pi blokaci t automat na poad v bance nasmroval samozejm prv na pepku . 13, tak stejn na 13 nevm a nevm.....


P.P.P.S.: A nevte na n ani Vy!

To sam se Vm toti me stt i v jinm datu, v jinou hodinu a v jinou minutu! A ist statisticky vzato dokonce mnohem a mnohem astji !

Poznmka redaktora

Poslal jsem dotaz na policii R a na e-mailovou adresu, kter je uvedena v textu zprvy.

Od pana Mchury (caoh@volny.cz) jsem obdrel tuto odpov:
Bohuel ve je pravdiv, a jak mm ohlasy nejsem sm, komu se to pihodilo.
S pozdravem
Petr Mchura


Adresa strnky: http://www.hoax.cz/retezove-emaily/auto---neverte-na-trinactku/
Alternativn odkaz: http://www.hoax.cz/index.php?section=retezove-emaily&action=hoax_detail&id=225

Nai partnei

Tdny medilnho vzdlvn - NA PRAVD ZLE
Projekt E-Bezpe
MANIPULTOI.CZ
Internetem Bezpen
Konference SECURITY
Hustej INTERNET
NELAPE.CZ - NELAPE Vm pota? Odvirovn PC, zrychlen potae, ...
Viry.cz
PARANOIA.CZ
AVAST!
Check Point
Safer Internet
ToolStore - Nad, nstroje, pomcky, noe, kvalitn rukavice

Podpote ns

Bitcoin:
Bitcoin: 183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn
Bitcoin adresa:
183jkMBfXdzYzK93vUPmrchohjLtLb3sDn

Ikona pro Vs

HOAX.cz

Hoax.cz je archivovn

WebArchiv - archiv eskho webu

Doporuujeme

ZvolSi INFO - Surfav prvodce po internetu
No More Ransom! Dekryptovac nstroje.
Prv dnes
RigoloKids - kvalitn dtsk obleen a doplky z prmiovch materil
Antivirov centrum
ER.cz - Pesmrovn pro V web zdarma
CZilla
soom.cz
IMPROVE ACADEMY s.r.o.
Holistv, pnsk kadenictv v Tebi
Velastv paek - kvalitn med a vel produkty
Jgov studio Marcel Teb Havlkovo nb. 37
JGA TEB Jgov centrum v Tebi.
Jga s Pepou pro zatenky a pokroil